Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Współczynnik urlopowy obowiązujący w 2020 roku

Iwona Maczalska 28.01.2020 08:20 (aktualizacja: )

Pracownikom, którzy po wypowiedzeniu umowy o pracę lub wygaśnięciu stosunku pracy nie wykorzystali całego urlopu wypoczynkowego, przysługuje ekwiwalent za niewykorzystaną część urlopu. Wysokość ekwiwalentu obliczana jest odrębnie każdego roku.

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop regulują przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 171 § 1 w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Współczynnik urlopowy w 2019 roku

Z obowiązku wypłaty ekwiwalentu zwolniony jest pracodawca, w przypadku gdy strony umowy o pracę postanawiają o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z pracodawcą (art. 171 § 3 KP).

 

Współczynnik urlopowy w 2020 roku

Aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

I tak, w 2020 roku współczynnik urlopowy służący do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wyniesie 21,08. Wynika to z poniższego obliczenia:

[366 – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 sobót) ] : 12 =253 : 12 = 21,08

Współczynnik ten dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wyniesie:

  • dla pracowników zatrudnionych na 1/4 etatu - 5,27
  • dla pracowników zatrudnionych na 1/3 etatu - 7,03
  • dla pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu - 10,54
  • dla pracowników zatrudnionych na 3/4 etatu - 15,81
Współczynnik urlopowy w 2020 roku
Wymiar czasu pracyWysokość współczynnika urlopowego
Pracownicy pełnoetatowi21,08
Pracownicy na 1/4 etatu5,27
Pracownicy na 1/3 etatu7,03
Pracownicy na 1/2 etatu10,54
Pracownicy na 3/4 etatu15,81

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

UrlopFormy zatrudnienia