Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wniosek o elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców dzieci do lat 8

Redakcja PIT.pl

Wprowadzona od 26 kwietnia bieżącego roku nowelizacja Kodeksu pracy zakłada prawną regulację dopuszczalności złożenia przez rodzica dziecka do lat 8 wniosku o elastyczną organizację czasu pracy. Kto i kiedy taki wniosek może złożyć, wyjaśnia ekspert: Adam Werner, radca prawny z kancelarii Graś i Wspólnicy

Omawiana regulacja to:

Art. 188 (1). Kodeks pracy

§ 1. Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. wraz z przepisami doprecyzowującymi normę.

Kto może wnioskować o elastyczne formy zatrudnienia?

Zgodnie z treścią ustaloną art. 188 (1) KP w bieżącym brzmieniu:

1) Krąg osób uprawnionych związany jest z faktycznym wychowywaniem dziecka, nie jest natomiast powiązana ściśle i wyłącznie z pokrewieństwem. Zatem przepis stosuje się również do pracowników niebędących rodzicami, lecz wychowujących dziecko.

2) Użycie przez ustawodawcę sformułowania przepisu w sposób określający związek jedynie z datą złożenia wniosku jest przez komentatorów i organy interpretowane jako uprawnienie do elastycznej organizacji pracy do czasu ukończenia przez dziecko 8 roku życia. Taka interpretacja oznacza, iż z ukończeniem 8 roku życia związane jest korzystanie z elastycznego czasu pracy, a nie z samo złożenie wniosku.

Elementy wniosku o elastyczną organizację pracy

 Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;

2) przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy;

4) rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać.

Wniosek o elastyczne formy zatrudnienia dzieci do lat 8

Źródło: Shutterstock

Forma wniosku o elastyczną organizację pracy

Sama forma wniosku jest określona zarówno jako papierowa, jak i elektroniczna. Warunkiem jest

złożenie wniosku co najmniej na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej

organizacji. Odpowiedź ze strony pracodawcy również powinna mieć postać papierową lub

elektroniczną i udzielona powinna być w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku oraz uwzględniać

potrzebę pracownika oraz możliwość zastosowania proponowanego rodzaju elastycznej organizacji

oraz potrzeby pracodawcy.

Elastyczne formy zatrudnienia – ułatwienia dla rodziców dzieci do lat 8 - Bankier.pl

Formy elastycznej organizacji pracy

Możliwe formy elastyczności pracy, które pracownik proponuje we wniosku, są względnie szerokie i

zawierają:

  1. - pracę zdalną — art. 67 (18) KP,
  2. - system przerywanego czasu pracy — art. 139 KP,
  3. - system pracy weekendowej-art. 144 KP,
  4. - ruchomy system pracy — art. 140 (1) KP,
  5. - indywidualny rozkład czasu pracy – art. 142 KP,
  6. - obniżony system czasu pracy – art. 128 i nast. KP,

Wybór propozycji zależy od pracownika, podobnie jak możliwość złożenia kolejnego wniosku o powrót do poprzedniego systemu czasu pracy.

Ustawodawca obwarował całą procedurę zastrzeżeniem, iż złożenie wniosku nie może stanowić przyczyny rozwiązania umowy o pracę.

Zmiany ustawowe wynikają z implementacji:

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L nr 186, str. 105); Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie

równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. nr 188, str. 79).

Autor: Adam Werner, radca prawny, kancelaria Graś i Wspólnicy

Kodeks pracyMacierzyństwo