Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Urlop opiekuńczy i zwolnienie na osoby bliskie [wzór wniosku]

Gazeta Podatkowa

Od 26 kwietnia 2023 r., wraz z wejściem w życie obszernej nowelizacji Kodeksu pracy, pracownicy zyskali nowe uprawnienia związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskich lub opiekuńczych. Wspomniana nowelizacja wprowadziła do Kodeksu pracy nowy rodzaj urlopu i zwolnienia od pracy. Mowa tu o urlopie opiekuńczym i zwolnieniu w celu sprawowania opieki nad osobą bliską.

Pięć dni opiekuńczego

Ostatnie zmiany w Kodeksie pracy zwiększyły zakres uprawnień pracowniczych o kolejny rodzaj urlopu, tj. urlop opiekuńczy. Został on uregulowany w art. 1731 K.p., wprowadzonym do Kodeksu od 26 kwietnia br. Zgodnie z tym nowym przepisem pracownik ma prawo do wspomnianego urlopu w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Przez członka rodziny rozumie się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka.

Wymiar urlopu opiekuńczego wynosi 5 dni w roku kalendarzowym i jest to urlop bezpłatny. Urlopu udziela się na wniosek pracownika złożony (w postaci papierowej lub elektronicznej) najpóźniej na jeden dzień przed planowanym rozpoczęciem urlopu. We wniosku o udzielenie urlopu pracownik powinien wskazać:

  • imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych,
  • przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika,
  • w przypadku członka rodziny - stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny adres zamieszkania tej osoby.

Okres urlopu opiekuńczego jest wliczany do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do pracownika korzystającego z tego urlopu odpowiednie zastosowanie znajdują m.in.:

  • art. 177 K.p. - przewidujący szczególną ochronę zatrudnienia dla pracownicy w ciąży i pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego (rodzicielskiego, ojcowskiego) oraz określający przesłanki uchylenia tej ochrony,
  • art. 1864 K.p. - określający warunki powrotu pracownika z m.in. urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego i przewidujący obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy na jego dotychczasowym stanowisku.

Urlopu opiekuńczego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Nagła choroba lub wypadek

Kolejnym, nowym uprawnieniem wprowadzonym od 26 kwietnia br. jest prawo do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia za pracę. Wniosek o udzielenie zwolnienia jest wiążący dla pracodawcy, przy czym powinien on być złożony najpóźniej w dniu wykorzystania zwolnienia (art. 1481 K.p.).

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym omawianego zwolnienia od pracy decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Jeżeli ma być ono udzielane w wymiarze godzinowym, to w przypadku pracownika niepełnoetatowego ustala się je proporcjonalnie do wymiaru etatu tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Należy nadmienić, że regulację dotyczącą zwolnienia od pracy udzielanego w wymiarze godzinowym stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy (wynikająca z przepisów odrębnych) jest niższa niż 8 godzin.

Do pracownika wykorzystującego zwolnienie od pracy, o którym mowa w art. 1481 K.p., stosuje się odpowiednio art. 1864 K.p. Stanowi on, że pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego oraz urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe - na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu, na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownik nie korzystał z urlopu.

Przykładowy wniosek o udzielenie urlopu opiekuńczego
Urlop opiekuńczy i zwolnienie na osoby bliskie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)


autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 39 (2018) z dnia 2023-05-15

Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

UrlopMacierzyństwoWymiar czasu pracyKodeks pracy