Unijny Pakiet Mobilności procedowany przez Sejm

Ewelina Czechowicz

8 grudnia 2021 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nim polskie prawo ma zostać dostosowane do tzw. tzw. pakietu mobilności I, czyli unijnej reformy, która dotyczy zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. pakiet mobilności I, dotyczących m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych. Wprowadzone zostaną także zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, które mają wyeliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

Unijny pakiet mobilności od 2022 r.

Źródło: shutterstock

Co się ma zmienić?

  • Od 20 maja 2022 r. przepisy Pakietu Mobilności nakładają na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t, obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. Wykonywanie tego rodzaju przewozów będzie wymagało posiadania przez przewoźnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. 
  •  Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Dotyczy to m.in. wymagań związanych z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową prowadzoną przez przedsiębiorcę.
  • Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski
  • Rozszerzono katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem.
  •  Doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych  w Polsce.

    Kiedy przepisy wejdą w życie?

    Większość nowych przepisów ma wejść w życie po miesiącu od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Kodeks pracyWymiar czasu pracy