Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga rehabilitacyjna. Wydatki limitowane i nielimitowane w PIT 2022

Iwona Maczalska

W 2022 roku podobnie jak w latach ubiegłych osoby niepełnosprawne mogą odliczyć w swojej deklaracji PIT wydatki poniesione na rehabilitację, zakup leków, czy urządzeń niezbędnych do utrzymania sprawności. Wydatki, jakie można uwzględnić w PIT dzieli się na te podlegające limitom oraz zupełnie nielimitowane. Jakie wydatki można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w PIT?

» Czy zakup pieluch i pieluchomajtek można odliczyć w PIT w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

W 2022 roku osoby niepełnosprawne oraz osoby na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Nie wszystkie poniesione w 2021 wydatki można jednak odliczyć w ramach ulgi. O katalogu wydatków limitowanych i nielimitowanych pisze Ministerstwo Finansów.

» Ulga rehabilitacyjna na leki. Wydatki tylko powyżej 100 zł

Wydatki limitowane i nielimitowane w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Źródło: shutterstock

Wydatki osób niepełnosprawnych w PIT 2022

Ministerstwo Finansów uczula, że nie wszystkie wydatki poniesione na rehabilitację i utrzymanie zdrowia można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Co więcej, aby dokonać odliczenia należy posiadać dokument, który potwierdzi rodzaj oraz kwotę poniesionego wydatku. Więcej o warunkach, jakie należy spełnić, by skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w poradniku ,, Ulga rehabilitacyjna - ulga na leki - PITy roczne 2021/2022”.

Jakie wydatki odliczysz w PIT 2022?

Szczegółową listę wydatków limitowanych i nielimitowanych, jakie można bez przeszkód odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej opublikowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów. Jak twierdzi MF wśród wydatków znajdują się:

 • ,, nielimitowane - możesz odliczyć całą kwotę takiego wydatku,
 • limitowane - możesz odliczyć kwotę, która uwzględnia „górny” lub „dolny” limit kwotowy.

W ramach wydatków nielimitowanych możesz odliczyć Twoje koszty na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności;
 • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych, które są wymienione w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz wyposażenia, które umożliwia ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem (uwaga: w ramach nielimitowanych wydatków nie odliczysz wydatków na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady i wkłady anatomiczne);
 • zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności;
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatność za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
 • odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, który przebywa z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej;
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • odpłatny przewóz:
 • osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
 • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego;
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 • na turnusie rehabilitacyjnym,
 • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, który przebywa z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W ramach wydatków limitowanych - możesz odliczyć koszty na:

 • zakup leków, o których mowa w ustawie Prawo farmaceutyczne, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te leki. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości różnicy pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu, a kwotą 100 zł;
 • zakup pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów, wkładów anatomicznych - maksymalna kwota odliczenia wynosi 2 280 zł;
 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - maksymalna kwota odliczenia wynosi 2 280 zł;
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym - maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2 280 zł;
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia - maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2 280 zł".

Jak uczula MF ,,Pamiętaj, że ten katalog wydatków (zarówno nielimitowanych jak i limitowanych) ma charakter zamknięty. Oznacza to, że możesz odliczyć tylko te wydatki, które zostały wprost wymienione w przepisach ustawy PIT.”

/na podstawie podatki.gov.pl

Ulga rehabilitacyjnaOdliczenia w PITPIT-36PIT-37Rozliczenie roczne