Ulga rehabilitacyjna na leki. Wydatki tylko powyżej 100 zł

Iwona Maczalska

W 2021 roku ulgę na leki rozlicza się na takich samych zasadach, co w latach ubiegłych. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki związane z zakupem leków, można odliczyć w PIT za 2020 rok.

» Wydatki na zakup leków w 2020 roku rozlicz w PIT 2021

W PIT za 2020 rok podatnik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, może odliczyć wydatki poniesione na zakup leków w całym 2020 roku. Odliczenia wydatków na leki dokonuje się w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Ulga na leki 2021

Źródło: shutterstock

Warunki skorzystania z ulgi na leki w 2021 roku

Jest kilka warunków, jakie musi spełnić podatnik, by mógł on skorzystać z odliczenia wydatków na leki w PIT za 2020 roku. Jednym z podstawowych warunków jest posiadanie następujących dokumentów:

  • orzeczenie lekarskie o zakwalifikowaniu podatnika przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (lub dowód potwierdzający niepełnosprawność),
  • decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

» Wydatki na samochód w uldze rehabilitacyjnej

Wydatek potwierdzony fakturą

Niezbędnym warunkiem determinującym prawo do skorzystania z ulgi na leki, jest posiadanie dowodu dokumentującego poniesienie wydatku. Najpopularniejszymi dokumentami są faktury oraz bankowe dowody zapłaty. Warto jednak mieć na uwadze, że sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku. Nie zawiera on bowiem m.in. danych osobowych osoby kupującej – a jest to warunek niezbędny do zaliczenia danego wydatku na poczet ulgi na leki.

Tylko leki powyżej 100 zł w PIT

Rozliczając ulgę na leki warto mieć na uwadze, że nie wszystkie wydatki można rozliczyć w ramach ulgi na leki. Wydatkiem, który można rozliczyć w PIT jest wyłącznie wydatek w wysokości przekraczającej 100 zł w danym miesiącu. Odliczeniu podlegają bowiem wyłącznie wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Przykład 1

Pani Jola w marcu 2020 roku zakupiła leki na łączną kwotę 85 zł. Czy kwotę tą można odliczyć w PIT w ramach ulgi na leki?

Niestety nie, Pani Jola nie odliczy wydatków poniesionych na leki w miesiącu marcu, bowiem odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki w wysokości przekraczającej 100 zł.

Przykład 2

Pani Jola w kwietniu 2020 roku zakupiła leki na łączną kwotę 250 zł, w maju na 130 zł, a w czerwcu na kwotę 550 zł. Jaką kwotę odliczy Pani Jola?

Pani Jola odliczy:

  1. w miesiącu kwietniu – 150 zł (250 zł – 100 zł = 150 zł),
  2. w miesiącu maju – 30 zł (130 zł – 100 zł = 30 zł),
  3. w miesiącu czerwcu – 450 zł (550 – 100 zł = 450 zł).

W PIT wyłącznie leki na receptę

Odpowiedni koszt leków to nie jedyny warunek zaliczenia wydatków do odliczenia w PIT. Aby odliczyć wydatek w ramach ulgi na leki należy pamiętać, że odliczeniu podlegają wyłącznie leki wypisane przez lekarza specjalistę, które osoba niepełnosprawna zobowiązana jest stosować zarówno na stałe jak i czasowo. W PIT nie odliczymy zatem wydatku poniesionego na zakup suplementów diety bądź środków opatrunkowych.

Ulga rehabilitacyjnaOdliczenia w PITRozliczenie rocznePIT-37