Ulga na dziecko najkorzystniejszą preferencją w PIT za 2022 r.

Redakcja PIT.pl

Obniżenie stawki PIT do 12 procent zostało od połowy roku podatkowego 2022 połączone z likwidacją ulgi dla klasy średniej, czyli dla podatników osiągających przychód z umowy o pracę od kwoty 5 701zł brutto do kwoty 11 141 zł brutto miesięcznie. Utrzymane zostały natomiast co do zasady pozostałe ulgi podatkowe. Jednak najkorzystniejszą preferencją podatkową pozostaje ulga na dziecko

Ulga na dziecko w PIT za 2022 r. 

Wśród ulg tych sztandarową i prawdopodobnie najpowszechniej stosowaną propozycją obniżenia kwot należnych wobec fiskusa jest ulga na dziecko. Ulga przysługuje zarówno rodzicom, jak również opiekunom prawnym i rodzinom zastępczym rozliczającym się w skali podatkowej. Z ulgi skorzystać nie mogą osoby rozliczające się wyłącznie ryczałtowo oraz opodatkowane liniowo. Korzystanie w części ze skali podatkowej nie powoduje natomiast utraty prawa do ulgi. Warunkiem natomiast istotnym prawa do ulgi jest wykonywanie władzy rodzicielskiej lub sprawowanie opieki formalnie ustanowionej. Ulga dotyczy utrzymywanych dzieci pełnoletnich w wypadku, gdy dzieciom tym wypłacane były zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny albo renta socjalna, albo utrzymywanych dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, o ile się kształcą się i nie miały dochodów powyżej 16 061,28 zł lub renty rodzinnej. Przy obliczeniu kwoty 16 061,28 zł odejmuje się od przychodu koszty jego uzyskania, nie uwzględniając strat z lat ubiegłych i składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto dzieci uzyskujące dochody, nie mogą być opodatkowane podatkiem liniowym lub zryczałtowanym w zakresie tak opodatkowanych dochodów, chyba że są to dochody z najmu, dzierżawy lub umów im podobnych, nie zawieranych w ramach działalności gospodarczej. Wstąpienie dziecka w związek małżeński lub umieszczenie w placówce zapewniającej opiekę na mocy orzeczenia sądu również powoduje utratę prawa do ulgi za okres od tego zdarzenia oraz rozliczające się podatkiem tonażowym.

Ulga na dziecko najkorzystniejszą preferencją za 2022 r.

Źródło: shutterstock

Limity dochodu uprawniajacy do ulgi na dziecko

Limit kwotowe dochodu dla uprawnionych do ulgi posiadających jedno dziecko to obecnie w roku podatkowym kwota 112 000 zł na małżeństwo lub osobę wychowującą dziecko samotnie lecz będącej w związku małżeńskim. Dla niepozostających w małżeństwie to połowa tej kwoty. Dochód w tym wypadku określany jest jako dochód podatkowy pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne. Posiadających dwoje i więcej dzieci limit

nie dotyczy.

Ulga na dziecko za 2022 r. - jak ją policzyć?

Ulga podlega na odliczeniu od podatku kwoty 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i dodatkowe 92,67 zł miesięcznie na drugie dziecko. Od podatku posiadający trzecie dziecko mogą odliczyć już 166,67 zł miesięcznie. Na czwarte i każde kolejne z dzieci kwota ta wynosi 225 zł na miesiąc. W konsekwencji w skali roku od podatku można odjąć po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko; na trzecie już 2000,04 zł, a na czwarte i kolejne 2700,00 zł. Co istotne, ulga uprawnia do zwrotu podatku, jeśli jej kwota przekracza kwotę obliczonego podatku. Ograniczeniem kwotowym zwrotu podatku jest kwota wpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. W konsekwencji osoby uprawnione do najwyższych ulg mogą z jej tytułu otrzymać nawet zwrot składek ubezpieczeń społecznych.

Autor: Adam Ciulkiewicz, ekspert podatkowy, kancelaria Graś i Wspólnicy

Ulga na dzieciOdliczenia w PITRozliczenie rocznePIT-37PIT-36