Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga mieszkaniowa tylko dla współkredytobiorcy i współwłaściciela - interpretacja KIS

Ewelina Czechowicz

Podatek PIT zapłaci żona, która nie jest współkredytobiorcą - orzekł dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. Nie zmienia tego fakt, że jest współwłaścicielką nieruchomości.

Kiedy żona, która przed upływem pięciu lat od sprzedaży mieszkania przeznaczy pieniądze na spłatę kredytu zaciągniętego przez męża, będzie musiała zapłacić PIT, nie zmienia tego faktu, to że jest współwłaścicielką nieruchomości, w której oboje mieszkają –uznał dyrektora KIS.

Podatek PIT zapłaci żona, któa nie jest współkredytobiorcą

Źródło: shutterstock

Sprzedaż nieruchmości z darowizny przed upływem 5 lat a ulga podatkowa na cele mieszkaniowe

Dyrektor KIS 14 stycznia 2021 r. wydał interpretację indywidualną w sprawie podatniczki, która jeszcze przed ślubem dostała w darowiźnie od matki mieszkanie. Po trzech latach sprzedała je. W międzyczasie, za nim doszło do sprzedaży mieszkania wnioskodawczyni wyszła za mąż za mężczyznę, który jeszcze jako kawaler zaciągnął kredyt hipoteczny na dom. Po ślubie została współwłaścicielką tej nieruchomości. Oboje małżonkowie byli również posiadaczami konta bankowego, które wcześniej należało wyłącznie do męża. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania, które wnioskodawczyni otrzymała w darowiźnie wpłynęły na wspólny małżeński rachunek bankowy.

Kobieta postanowiła, że przeznaczy je na spłatę kredytu zaciągniętego na dom. Sądziła, że dzięki temu nie zapłaci PIT od dochodu ze sprzedaży mieszkania, mimo że zbyła je przed upływem pięciu lat od nabycia (czyli od darowizny). Liczyła na to, że przeznaczając pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego, wyda je na własny cel mieszkaniowy, a więc skorzysta z ulgi, o której mowa w art. 121 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. We wniosku o interpretację przyznała, że nie przystąpiła do umowy kredytowej, ponieważ poinformowano ją, że nie jest to konieczne, skoro na mocy umowy notarialnej stała się współwłaścicielką nieruchomości.

Ulga mieszkaniowa - warunki

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 uważa się:

1) wydatki poniesione na:

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

2) wydatki poniesione na:

a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Z ulgi mieszkaniowej może korzystać współkredytobiorca

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS uznał, że osoba, która nie jest współkredytobiorcą, nie może korzystać z ulgi mieszkaniowej na spłatę kredytu. Wyjaśnił, że spłata kredytu może być wydatkiem na własny cel mieszkaniowy tylko pod pewnymi warunkami. Jednym z nich jest, aby spłacany kredyt (i odsetki od niego) był zaciągnięty przez podatnika jeszcze przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia poprzedniej nieruchomości. Wynika tak z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT. W tej sprawie nie miało to miejsca, ponieważ kredyt został zaciągnięty przez męża wnioskodawczyni jeszcze przed zawarciem przez nich małżeństwa. Z uwagi na to, spłata kredytu była wydatkiem męża wnioskodawczyni.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 stycznia 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.695.2020.2.MM

Odliczenia w PITPodatek PITNieruchomościRozliczenie rocznePIT-37PIT-36