Ulga IP Box w PIT za 2020 r.

Ewelina Czechowicz

Podatnicy, którzy prowadzili w 2020 r.  działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej w wysokości 5% podatku PIT lub CIT. Czym jest ulga IP Box i kto może z niej skorzystać?  

Podatnik, który chce skorzystać z opodatkownia dochodów w ramach ulgi IP Box musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową. Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej ustawodawca zwarł w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.). W przepisie tym wskazano, że działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.Stosowanie ulgi IP BOX polega na opodatkowaniu osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi wg 5% stawki podatku dochodowego (art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ulga IP box w pit za 2020 r.

Źródło: shutterstock

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Zgodnie z art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f., kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432 oraz z 2020 r. poz. 288),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga IP Box w PIT – podmioty uprawnione

Z ulgi IP Box w zeznaniu PIT za 2020 r. mogą skorzystać po spełnieniu warunków:

1) osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą  lub prowadzące działalność gospodarczą, jako:

 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • wspólnicy spółki cywilnej,
 • wspólnicy spółki jawnej,
 • wspólnicy spółki partnerskiej,
 • wspólnicy spółki komandytowej.

Kwalfikowane IP

Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy warunki:

 1. zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
 2. należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT);
 3. podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Ulga IP BOX dopiero w zeznaniu rocznym

Ulgę IP BOX rozlicza się dopiero w zeznaniu rocznym. Do jej rozliczenia służy PIT-IP, który jest załącznikiem do deklaracji PIT-36. Podstawą do przyznania ulgi IP Box jest spełnienie wymaganych przez ustawodawcę  warunków, natomiast potwierdzeniem słuszności jej zastosowania jest m.in. uzyskanie pozytywnej opinii organów skarbowych w interpretacji indywidualnej. Podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).  Ogólne objaśnienia podatkowe nie stanowią najbardziej adekwatnej instytucji prawnej zapewnianiającej ochronę prawnopodatkową dla podatnika.

Ewidencja dla IP BOX

Kwoty, które znajdą się w poszczególnych pozycjach załącznika PIT-IP muszą wynikać z odpowiedniej ewidencji. Właściwie prowadzona ewidencja jest jednym z  warunków do skorzystania z opodatkowania stawką 5%. Może być też przedmiotem kontroli urzędu skarbowego. Ewidencja zgodnie z treścią wydanych interpretacji KIS powinna być prowadzona systematycznie i na bieżąco, stąd nie może być sporządzana po czasie jedynie dla potrzeb deklaracji rocznej.  Dodatkowo kiedy podatnik osiąga dochody z kilku praw, musi prowadzić dla każdego z nich osobną ewidencje.

Odliczenia w PITPIT-36Rozliczenie rocznePłatnik PIT