Tarcza PFR 2.0: Odrzucony wniosek, o pomoc trzeba wnioskować ponownie

Ewelina Czechowicz

Od ubiegłego tygodnia algorytm w tarczy finansowej PFR 2.0 nie działał w sposób prawidłowy. Wielu przedsiębiorców spotkało się z odrzuceniem wniosku z uwagi na błąd algorytmu sprawdzającego wymagane PKD. Teraz aby otrzymać pomoc muszą złożyć swoje wnioski ponownie, wcześniejsze wnioski nie są weryfikowane na nowo przez PFR. 

» Tarcza 7.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw. Kto otrzyma pomoc?

Informacje o odrzuconych wnioskach z uwagi na brak dominującego kodu PKD napływały do naszej redakcji od kilku dni. O swoich problemach pisali również przedsiębiorcy na facebokowych grupach.  O problemy z algorytmem  zapytaliśmy Polski Fundusz Rozwoju, który zapewnia, że aktualnie algorytm został naprawiony i działa już prawidłowo. Stąd też, przedsiębiorcy którym sytem odrzucił wniosek muszą złożyć go na nowo.

Odrzucony przez PFR wniosek o pomoc trzeba złożyć na nowo

Źródło: KPRM.gov.pl

Wnioski o pomoc z tarczy PFR 2.0 od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. 

Od 15 stycznia 2021 r. za pośrednictwem bankowości elektronicznej przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc z tarczy finansowej PFR 2.0.  Wnioski przyjmuje 17 komercyjnych banków i większość banków spółdzielczych.  Dzięki działaniom Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pomoc będzie mogło dostać więcej firm, nie trzeba spełniać wymogu dominującego PKD.

Pomoc dla 45 kodów PKD

Podobniej jak przy tarczy 6.0 pomoc z tarczy finansowej PFR 2.0 uzależniona jest od kodu PKD. Z tym, że aby otrzymać subwencję z PFR PKD nie musi być dominujący.
Lista kodów początkowo zakładała 38, jednak została rozszerzona do 45, na dzień 5.01.2021 r. obejmuje takie PKD jak:

Lp.

KOD PKD

OPIS PKD

1

17.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

2

18.12.Z

Pozostałe drukowanie;

3

18.13.Z

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

4

18.14.Z

Introligatorstwo i podobne usługi;

5

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

6

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

7

47.76.Z

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

8

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

9

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

10

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

11

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

12

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

13

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

14

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

15

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne;

16

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

17

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów;

18

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów;

19

73.11.Z

Działalność agencji reklamowych;

20

74.20.Z

Działalność fotograficzna;

21

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

22

79.11.A

Działalność agentów turystycznych;

23

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki;

24

79.11.B

Działalność pośredników turystycznych;

25

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

26

79.90.B

Działalność w zakresie informacji turystycznej;

27

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

28

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

29

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

30

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

31

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

32

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna;

33

86.90.D 

Działalność paramedyczna; 

34

90.01.Z 

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny; 

35

90.02.Z 

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 

36

90.04.Z 

Działalność obiektów kulturalnych; 

37

91.02.Z 

Działalność muzeów;

38

93.11.Z 

Działalność obiektów sportowych; 

39

93.13.Z 

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 

40

93.19.Z 

Pozostała działalność związana ze sportem; 

41

93.21.Z 

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 

42

93.29.A 

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 

43

93.29.B 

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

44

93.29.Z 

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

45

96.04.Z 

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

 Opracowanie własne: pit.pl 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.   Co ważne, w programie PFR, PKD dnie musi być dominujące, aby otrzymać pomoc. Działalność objęta PKD nie musi być główną działalnością przedsiębiorcy. Brane są bowiem pod uwagę wszystkie kody uwidocznione w KRS lub CEiDG. Ponadto na każdą z dat, na którą następuje badanie kodów PKD, przedsiębiorca może posiadać nawet inny kod. Pod warunkiem jednak, że znajduje się on na liście kodów PKD, które zostały dopuszczone programem dofinansowania.
PKD weryfikane jest łącznie w trzech datach, na dzień:
1) 31 grudnia 2019 r.,
2) 1 listopada 2020 r. oraz
3) złożenia wniosku o subwencję.

 

Warunek PKD uznaje się za spełniony, jeśli w każdej z tych dat przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą objętą innym kodem PKD (z listy określonej programem). Ponadto warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony również w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Kryteria, które należy spełnić

Poza PKD, przedsiębiorca wnioskujący o pomoc z tarczy PRF 2.0 musi odnotować spadek przychodów o minimum 30% w okresie:

  1. od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
  2. od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, przy czym warunek ten dotyczy wyłącznie wnioskodawcy posiadającego status MŚP;

Dodatkowo przedsiębiorca musi prowadzić działalność  gospodarczą łącznie w obu datach, tj. na dzień:
31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku. Nie może posiadać  zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku, na dzień 31 grudnia 2020 roku lub na dzień złożenia wniosku. Za zaległość nie są uznawane:

  • rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie,
  • zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy –  Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
  • złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tarcz antykryzysowych, nie będą uznawane za zaległość;

Pozostałe warunki otrzymania subwencji różnią się natomiast w zależności od tego, czy przedsiębiorstwo zalicza się do mikroprzedsiębiorstw, czy też do MŚP.będzie mogła zostać umorzona w całości.

Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki określone w tarczy PFR będę składać wnioski o pomoc za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Na podstawie wypełnionego wniosku i umowy, po ich weryfikacji w systemie bankowości elektronicznej pojawi się decyzja. Bank po otrzymaniu środków z PFR przeleje je na rachunek firmy. Przed ubieganiem się o subwencję finansową firma musi z wyprzedzeniem złożyć plik JPK_VAT lub JPK_V7K do organu podatkowego. Wniosek do PFR należy przekazać co najmniej po 7 dniach od złożenia pliku. Nabór wniosków rozpoczął się po północy 15 stycznia 2021 r. i potrwa do 28 lutego 2021 r. Wnioski mają być - podobnie jak wiosną - rozpatrywane w ciągu maksymalnie 24 godzin, a środki na konta firm mają trafiać w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych. Ci zaś, którzy otrzymali odmowy, w związku z błędem algorytmu powinii o pomoc zawnioskować ponownie weryfikując, czy inne wymagania do otrzymania pomocy zostały spełnione.

Tarcza finansowa PFRKoronawirus w PolsceRozliczenie roczne