Tarcza 6.0 rozszerzona przez Sejm o nowe branże

Ewelina Czechowicz

Posłowie zdecydowali o rozszerzeniu pomocy dla przedsiębiorców. Zwolnienie ze składek ZUS, 2080 zł postojowego, 5 tys. zł dotacji i 2 tys. zł dopłaty do pensji pracowników przez trzy miesiące - o taką pomoc będą mogli niebawem wnioskować przedsiębiorcy dotknięci Covid-19. Dla kogo pomoc będzie dostępna?

O jednorazowe postojowe zawnioskuje szersze grono przedsiębiorców

Zgodnie z decyzją posłów rozszerzono grono przedsiębiorców, którzy będą mogli starać się o dodatkowe świadczenie postojowe. Będzie to grupa 32 podmiotów wg PKD, nie jak pierwotnie zakładano 25.
O pomoc, poza już wskazywanymi kodami PKD po akceptacji Senatu i ponownym głosowaniu w Sejmie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy z kodami:

 • 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów),
 • 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana), 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej),
 • 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu),
 • 85.59.A (nauka języków obcych)
 • 86.10.Z (działalność szpitali – z ograniczeniem do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej)
 • 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)

Teraz uchwalone przepisy zostały przekazane do Senatu. 

Tarcza 6.0 rozszerzone kody PKD

Źródło:KPRM

 

Założenia tarczy 6.0

Główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej 6.0 to:

  • zwolnienie z ZUS - zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
  • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe - dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,
  • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. - przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 137 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.,
  •  dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł.,
  • dopłaty w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie przez 3 miesiące.

   Zwolnienie z płacenia składki ZUS

   Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek wymaga spełnienia określonych warunków, są to:
  • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności,
  • zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,
  • wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.
   W sytuacji, kiedy przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. Zaproponowane zmiany upoważniają także Radę Ministrów do wydłużenia okresu zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek w drodze rozporządzenia, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, a jednocześnie będzie na to pozwalał stan budżetu państwa.

   Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

   Uchwalone przez Sejm przepisy przewidują również wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności. Tu Sejm poszerzył kody PKD przedsiębiorców, którzy będą mogli wnioskować o dodatkowe środki z 25 podmiotów do 32. Dodatkowe świadczenie postojowe będzie przysługiwać w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł. Warunkiem jego otrzymania będzie uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40%, przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną, będzie ono wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia. Tym razem z tego wsparcia skorzystają jedynie określone branże, stąd do wniosku trzeba będzie załączyć  oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenie o spadku przychodów. Tu także rząd zyskał możliwość wydłużenia okresu wypłaty świadczenia na kolejne miesiące w drodze rozporządzenia.

   Niskoprocentowa dotacja

   Niskoprocentowa dotacja, to forma pomocy o która będą mogli się starać mikro i mali przedsiębiorcy. Będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia. Warunkiem skorzystania z dotacji będzie prowadzenie określonego rodzaju działalności na dzień 30 września 2020 r., zgodnie z wykazem PKD. Wnioskujący musi być aktywny, działalność gospodarcza nie może być zawieszona na 30 września 2020 r. I przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Zatem ze świadczenia nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozpoczeli działalność w 2020 r. Dotację będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl, tak jak wiosną było to w przypadku mikropożyczki.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą przyznawane, w wysokości 2000 zł miesięcznie, do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie ma przysługiwać także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Warunkiem otrzymania dofinansowania, będzie czas zatrudnienia, który wynosi co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń.
Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Aby skorzystać ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, przedsiębiorca będzie musiał spełnić następujące warunki:

 • prowadzić na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą należącą do wyżej wymienionych branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności,
 • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40%, w stosunku do
 • przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
 • Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 • nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.
  Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc będą składane w formie elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Tarcza 6.0 wprowadza również ułatwienia w zatrudnianiu pracowników

Tarcza branżowa wprowadza również ułatwienia w zatrudnianiu pracowników w czasie trwającej pandemii koronawirusa. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pracownik, który ma aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku administracyjno-biurowym, będzie mógł być zatrudniony na takim stanowisku u kolejnego pracodawcy, bez konieczności kierowania go na kolejne wstępne badania lekarskie.
Pracodawca będzie mógł skorzystać z proponowanego rozwiązania wyłącznie w sytuacji, gdy stwierdzi, że pracownik ma zostać zatrudniony na stanowisku, którego warunki odpowiadają tym opisanym w skierowaniu na badania lekarskie. Ułatwienia w zatrudnieniu będą dotyczyć również pracowników zatrudnianych na innych stanowiskach niż administracyjno-biurowe. Ten sam lub inny pracodawca, u którego zatrudniałby się przyszły pracownik, nie będzie musiał kierować go na badania wstępne, w przypadku gdy zatrudnienie nastąpi w ciągu 180 dni (a nie jak obecnie 30 dni) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy.
Rozwiązanie to będzie również obowiązywać w przypadku osób podejmujących pracę równolegle u innego pracodawcy. Aby ułatwić przedsiębiorcom i pracownikom zrealizowanie badań lekarskich pracowników, po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, wydłużono okresy i terminy związane z wykonywaniem (zawieszonych) profilaktycznych badań pracowników do 180 dni.

Wydłużono termin na wnioskowanie o pomoc

Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniły warunków, a dopiero teraz po raz pierwszy odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej, mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń (termin składania wniosków ustalono do 10.06.2021), mikropożyczek i świadczenia postojowego. Mają na to czas do 30 czerwca 2021.
Obecnie obowiązujące przepisy ustawy antycovidowej z marca br. nie wskazują wprost terminu zakończenia naborów wniosków o wsparcie dla przedsiębiorców. Oznacza to, że na wydatkowanie środków z Funduszu Pracy na finansowanie działań w 2020 r. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy mają czas do 31 grudnia 2020 r.

Aktualnie ustawa znajduje się w Senacie, ponownie w Sejmie będzie głosowana najprawodpodobniej w sobotę 28 listopada 2020 r. Później musi trafić do podpisu Prezydenta, aby przedsiębiorcy mogli zacząć korzystać z jej zapisów.

Koronawirus w PolsceZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojoweMikropożyczkaPrzychodyHOT