Świadczenia rodzinne zamrożone do 2024 roku. Rodzice bez podwyżek przez trzy lata

Iwona Maczalska

Wszystko wskazuje na to, że co najmniej do końca 2024 roku świadczenia rodzinne nie będą poddawane waloryzacji, jak to miało miejsce dotychczas. Do Rady Dialogu Społecznego przekazano bowiem propozycję rządu o utrzymaniu świadczeń rodzinnych na niezmienionym poziomie od 1 listopada 2021 roku do 30 października 2024 roku.

Wysokości wszystkich świadczeń rodzinnych obowiązują w okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada do 30 października każdego roku. Przed końcem okresu zasiłkowego zarówno kwoty zasiłków rodzinnych,  jak i kwota dochodu uprawniająca do zasiłku, jest poddawana analizie. Na jej podstawie podejmowana jest decyzja o podniesieniu świadczeń, bądź utrzymaniu ich na niezmienionym poziomie. W tym roku ma się to jednak zmienić. Rada Ministrów wystąpiła bowiem do Rady Dialogu Społecznego z propozycją utrzymania kwot obowiązujących zasiłków rodzinnych, na co najmniej najbliższe trzy lata. Decyzja ta ma być podyktowana świadczeniem 500+ oraz poprawiającą się sytuacją na rynku pracy.

Zasiłki rodzinne bez zmian do 2024 roku

Źródło: FORUM

Rodzice bez podwyżek zasiłków przez najbliższe trzy lata

Zamrożenie kwoty zasiłków rodzinnych oraz kwoty dochodu uprawniającego do zasiłków, to cios dla wielu rodziców. Jeżeli bowiem propozycja rządu zostanie zaakceptowana przez Radę Dialogu Społecznego i ostatecznie uchwalona, rodzice nie będą mogli liczyć na nawet symboliczny wzrost pobieranych świadczeń rodzinnych aż do końca 2024 roku. Nie zmieni się również obowiązujące od sześciu lat kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłków – 674 zł na członka rodziny oraz 764 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka.

Zasiłki rodzinne - aktualnie obowiązujące kwoty

Szczegółowe kwoty zasiłków, jakie aktualnie obowiązują wskazuje poniższa tabela:

Zasiłek rodzinny
Na dziecko do ukończenia 5 roku życia95 zł
Na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia124 zł
Na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia135 zł
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia się dziecka1000 zł
Dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400 zł
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

193 zł na dziecko (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

90 zł - dziecko w wieku do 5. roku życia

110 zł - dziecko w wieku od 5 lat do ukończenia 24. roku życia

Jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego100 zł
Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko w szkole znajdującej się poza miejscem zamieszkania

69 zł - w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

113 zł - w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Pozostałe świadczenia
Becikowe - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka1000 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy620 zł
Specjalny zasiłek dla opiekuna620 zł
Zasiłek pielęgnacyjny215,84 zł
Świadczenie pielęgnacyjne1830 zł - w 2020 r.
1971 zł - w 2021 r.
Zasiłek rodzicielski - dla osób niepobierających zasiłku macierzyńskiego m.in. osoby bezrobotne, studenci, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych1000 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

ZUSMacierzyństwo