Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

ZUS od rocznych nagród wypłacanych pracownikom

Gazeta Podatkowa

Firmy zazwyczaj w grudniu przekazują pracownikom dodatkowe wynagrodzenie, na którego wysokość ma wpływ podsumowanie ich rocznej pracy w zakładzie. Często gratyfikację taką pracodawca wypłaca też pracownikom, z którymi rozwiązał w danym roku kalendarzowym umowę o pracę. Od każdej kwoty takiego świadczenia należne są składki ZUS.


1) Z tytułu podsumowania rocznej pracy pracownikom naszego zakładu na koniec grudnia 2020 r. (zgodnie z obowiązującym w firmie regulaminem wynagradzania) wypłacimy nagrody pieniężne. O ich wysokości dla danego pracownika decyduje m.in. ocena za roczną pracę dokonana przez pracodawcę, ilość produktów sprzedanych przez dany dział. Jeżeli pracownik w danym roku kalendarzowym przebywał na zwolnieniu lekarskim, wtedy kwota tej nagrody zostanie odpowiednio pomniejszona procentowo. Czy od kwoty tych nagród zobowiązani będziemy naliczyć składki ubezpieczeniowe do ZUS na ogólnych zasadach?

TAK. Od kwot wypłaconych pracownikom nagród rocznych pracodawca będzie zobowiązany naliczyć składki ubezpieczeniowe do ZUS. Zasady przyznawania wskazanych świadczeń nie zwalniają pracodawcy z obowiązku ich oskładkowania na ogólnych zasadach. Tego rodzaju wypłaty są przychodem ze stosunku pracy stanowiącym podstawę wymiaru składek ZUS.

ZUS od rocznych nagród wypłacanych pracownikom
Źródło: shutterstock.com

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Określa to art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.). Za przychód taki uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania. Stanowią go w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Ponadto przychodem takim są świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof - Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).


2) W grudniu br. nagrody pieniężne za roczną pracę zostaną przekazane kilku osobom, z którymi spółka rozwiązała umowy o pracę i nie nastąpiło to z przyczyn dotyczących tych osób. Wskazane osoby przepracowały w spółce 11 miesięcy w tym roku kalendarzowym. Prawo do otrzymania przez nich wymienionych świadczeń przewiduje przepis regulaminu wynagradzania. Czy taka wypłata będzie oskładkowana?

TAK. Do przychodu pracowniczego, o którym mowa w odpowiedzi na pierwsze pytanie, zalicza się nie tylko nagrodę roczną wypłaconą pracownikom zatrudnionym w zakładzie, ale także byłym pracownikom, czyli po ustaniu zatrudnienia. O tym bowiem, czy dana wypłata stanowi przychód z umowy o pracę, nie decyduje faktyczne pozostawanie w zatrudnieniu danego pracownika w momencie dokonania przez pracodawcę wypłaty. Istotne jest natomiast to, że jest ona należna za okres, w którym dana osoba była jeszcze zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Zatem nagroda roczna, która zostanie wypłacona byłym pracownikom z tytułu zatrudnienia wykonywanego przed rozwiązaniem umowy o pracę, jako przychód ze stosunku pracy będzie podlegała oskładkowaniu. Przepisy dotyczące składek ZUS nie przewidują wyłączenia takiego rodzaju przychodu z podstawy wymiaru składek.

Nagrody za roczną pracę wypłacone byłym pracownikom w grudniu 2020 r. płatnik rozliczy w raporcie ZUS RCA sporządzonym za te osoby za grudzień 2020 r. Wykaże je w tych drukach z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 X X.


3) Firma w połowie grudnia br. przekaże pracownikom nagrody rzeczowe (sprzęt AGD) tytułem podziękowania za roczną pracę. Czy przekazane świadczenia będą zwolnione ze składek ZUS?

NIE. Do przychodu, od którego nalicza się pracownikowi składki ZUS, zalicza się m.in. wartość pieniężną świadczeń w naturze, w tym nagrody rzeczowe. Wartość pieniężną wymienionych świadczeń ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie braku stosownych zapisów, w zależności od tego, czy przedmiotem świadczeń są rzeczy zakupione przez pracodawcę, czy wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy (patrz tabela).

Zwolnione ze składek ubezpieczeniowych w ZUS są jedynie nagrody:

  • jubileuszowe, o ile według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikom nie częściej niż co 5 lat,
  • za wynalazczość oraz za prace badawcze i wdrożeniowe,
  • Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w eksporcie,
  • za wyniki sportowe, wypłacane przez kluby sportowe i polskie związki sportowe oraz za wybitne osiągnięcia sportowe lub wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej, wypłacane ze środków budżetowych.
Ustalenie wartości świadczenia w naturze dla celów naliczenia składek ZUS
gdy przepisy zakładowe zawierają zapis o wysokości ekwiwalentu pieniężnego z tytułu świadczeń w naturzew podstawie wymiaru składek uwzględnia się wysokość ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu
w razie braku zapisu w przepisach zakładowych o wysokości ekwiwalentu pieniężnego z tytułu świadczenia w naturze
-jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę - do podstawy wymiaru składek przyjmuje się cenę zakupu
-jeśli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy - do podstawy wymiaru składek przyjmuje się cenę stosowaną wobec innych odbiorców niż pracownicy


autor: Aneta Dąbrowska
Gazeta Podatkowa nr 100 (1766) z dnia 2020-12-14

Miejsce świadczenia w interpretacjach organów podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

ZUSFormy zatrudnieniaKodeks pracy