Świadczenia podczas izolacji i kwarantanny w czasie III fali Covid-19

Ewelina Czechowicz

Od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. obowiązywać w Polsce będzie  kolejne ograniczenia związane z koronawirusem nałożone przez Rząd. Zwiększająca się ilość zachorowań powoduje, że znów coraz więcej ludzi poddawanych jest obowiązkowej kwarantannie, izolacji i izolacji w warunkach domowych. Ma to być podstawą formą  zapobiegania oraz zwalczania zakażeń. Jakie świadczenia można uzyskać i jak udokumentować fakt przebywania na kwarantannie i w izolacji? Kiedy można korzystać z zasiłku chorobowego? - wyjaśniamy

Szczegółowe regulacje prawne dotyczące kwarantanny i izolacji związane z COVID-19 zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.02.2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Regulacje w zakresie kwarantanny i izolacji zawarte są również w rozporządzaniu Rady Ministrów z 26.02.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Praca zdalna

Na ostatniej konferencji Minister Zdrowia apelował o organizacje pracy zdalnej tam gdzie to możliwe. Od roku praca zdalna towarzyszy pracownikom, mimo pandemii nie została uregulowana w kodeksie pracy.  Jeżeli pracownik skierowany na kwarantannę czuje się dobrze, i ma możliwość świadczenia pracy w trybie zdalnym nie musi korzystać z zasiłku. Może wykonywać swoją pracę i zachować prawo do wynagrodzenia.

Świadczenia w III fali Covid-19

Źródło:shutterstock

Najpierw wynagrodzenie chorobowe później zasiłek

Pracownik za pierwsze w danym roku kalendarzowym 33 dni lub - gdy ukończył 50 lat - 14 dni niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje prawo do wynagrodzenia. Płatnikiem wynagrodzenia w tej sytuacji jest ZUS. Jest to tzw. wynagrodzenie chorobowe. Po wyczerpaniu wynagrodzenia chorobowego, ubezpieczony może korzystać z zasiłku chorobowego, który wypłaca ZUS, nie dłużej niż przez 182, jeżeli pomiędzy niezdolnością do pracy nie ma przerw. Po wyczerpaniu tego okresu pracownik może starać się o świadczenie rehabilitacyjne, które może zostać przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.

obostrzenia covid marzec 2021

Źródło: KPRM.gov.pl

Świadczenia przysługujące podczas kwarantanny

Osoby odbywające kwarantannę traktowane są co do zasady jak osoby niezdolne do pracy. Kiedy stan zdrowia im na to pozwala mogą świadczyć pracę i zachować prawo do wynagrodzenia. Jednak trzeba pamiętać, że na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji o nałożeniu kwarantanny. Stąd pracownik, który został skierowany na kwarantannę lub izolacje może ubiegać się o wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy na kwarantannie – na jakich warunkach

Na mocy obowiązujących przepisów osobie przebywającej w izolacji lub na kwarantanie przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja pojawia się w systemie elekronicznie.  Co ważne, w sytuacji, w której pracownik dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie będzie mu  przysługiwało prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Kwarantanna dziecka a zasiłek opiekuńczy dla rodzica

Zdarzyć się może, że obowiązkową kwarantanną zostanie objęte dziecko. Zostanie zamknięte przedszkole lub żłobek, wówczas z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem rodzic, jako prawowity opiekun ma prawo ubiegać się o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Z zasiłku opiekuńczego skorzystać może również rodzic w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola bądź żłobka do którego uczęszczało dziecko. W czasie trwającej pandemii Covid-19 rządzący zdecydowali o przyznaniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. I wydłużają prawo do tego świadczenia. Obecnie z zasiłku można korzystać do 28 marca 2021 r.

Zasiłek opiekuńczy od 15 marca do 28 marca 2021 r.

Świadczenia za czas kwarantanny dla samozatrudnionych

Na świadczenia z ZUS mogą liczyć również ubezpieczeni przedsiębiorcy. W sytuacji kiedy na kwarantannę lub izolacje zostanie skierowana osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i jest zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego będzie miała prawo do zasiłku. Taka osoba również będąc rodzicem będzie mogła skorzystać z opisanych świadczeń kiedy jej dziecko lub bliski zachoruje lub zostanie zamknięta szkoła lub przedszkole.

Warunki zakończenia izolacji z powodu COVID-19

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami osoby skierowane do izolacji w warunkach domowych z rozpoznaniem zakażenia wywołanym wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) nie później niż w siódmej dobie odbywania izolacji otrzymują na numer telefonu wskazany w systemie teleinformatycznym wiadomość tekstową o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w celu uzyskania informacji o czasie trwania izolacji w warunkach domowych.

Zakończenie izolacji następuje:

  1. po trzech dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów – w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi:
  2. w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji, w izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz POZ, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania. po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pacjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz POZ, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

W szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku osób wykonujących zawód medyczny (np. lekarzy, pielęgniarek) lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w DPS, lub w sytuacjach uzasadnionych klinicznie, zakończenie izolacji pacjenta, w przypadku którego uzyskano dodatni wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upłynęły od ostatniego dodatniego wyniku i od rodzaju objawów klinicznych.

Koronawirus w PolsceChoroba, wypadekZUS