Samorząd doradców podatkowych nie może nakładać ograniczeń w świadczeniu usług przez doradców

Redakcja PIT.pl

Minister Finansów zawiesił uchwałę samorządu doradców podatkowych zakazującą im świadczenia usług na rzecz organów podatkowych. Przesądziły o tym względy formalne, o których Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) została poinformowana. 

Uchwałą podjętą przez VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych samorząd doradców zakazał im świadczenia usług na rzecz organów podatkowych (z wyjątkiem wydawania opinii i działalności edukacyjnej).

Uchwała nawiązywała do usług świadczonych przez doradców na rzecz gmin w zakresie podatku od nieruchomości. Materia i waga podatkowych zagadnień w tych sprawach jest bowiem skomplikowana i gminy (organy podatkowe) korzystają z pomocy doradców podatkowych. Samorząd doradców uznał, że tego typu doradztwo jest sprzeczne z zasadami etyki zawodowej, gdyż doradcy podatkowi są ustawowo powołani do obrony interesów podatnika.

Ograniczenia w świadczeniu usług przez doradców podatkowych nie mogą być nakładane przez samorząd doradców podatkowych

Źródło: shutterstock

Minister Finansów zawiesił uchwałę z powodu jej niezgodności z prawem, a o motywach tej decyzji poinformowano Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

W naszej opinii, czemu daliśmy wyraz w decyzji, podjęcie uchwały w takim brzmieniu wprowadziło ograniczenie w wykonywaniu zawodu. Takie ograniczenie może nastąpić w drodze ustawy, a nie na podstawie uchwały samorządu zawodowego - wyjaśnia dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz.

Ewentualne wątpliwości związane z konfliktem interesów powinny być rozstrzygane w ramach uprawnień korporacyjnych, w sposób indywidualny w odniesieniu do doradców podatkowych świadczących usługi na rzecz konkretnych podmiotów.

Zawieszenie uchwały nie wyklucza dalszych prac nad uregulowaniem kwestii świadczenia przez doradców podatkowych usług na rzecz organów podatkowych. Prace takie mogą być prowadzone we współpracy z samorządem doradców podatkowych. Przedstawiciele MF i KIDP spotykają się regularnie i na bieżąco omawiają istotne zagadnienia podatkowe.

Źródło: MF

Inne podatki