Rząd przyjął zmiany w CIT. Dotkną spółek komandytowych i jawnych

Ewelina Czechowicz

Rząd rozpoczął prace nad nowelizacją ustawy zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zakłada zmiany w CIT, w tym objęcie opodatkowaniem tym podatkiem spółek jawnych.

Dodatkowo CIT-em mają zostać objęte również spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani.

» Estoński CIT do 100 mln zł obrotów

Ministerstwo Finansów podało, że od 2010 r. do 2013 r. liczba spółek komandytowo-akcyjnych wzrosła z 1050 do 5709, po czym spadła do 3700 w 2019 r., przy czym aktywnie działa na rynku jedynie połowa z nich. Natomiast w 2010 r. spółek komandytowych było 6439, w 2013 r. 12 658, a w 2019 r. - 40 587. W ostatnich latach spółka komandytowa stała się drugim najpopularniejszym typem spółki prawa handlowego, po spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, których aktywnie działa w Polsce 212 tysięcy.

CIT dla spółek jawnych i komantydowych

Źródło: shutterstock

Zmiany dla komplementariuszy

Projekt nad którym pracują rządzący zakłada, że komplementariusz spółki komandytowej będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od dywidend. Będzie on mógł pomniejszyć podatek od dywidendy o zapłacony przez  spółkę komandytową podatek CIT. Odliczenie to będzie proporcjonalne do udziałów w zyskach spółki.

Dla spółek o statusie małego podatnika będzie to CIT w wysokości 9%, a komplementariusz będzie musiał w momencie wypłaty dywidendy dopłacić do urzędu skarbowego 10% podatku od zysku. Jeżeli spółka zapłaci 19 % CIT, to dopłaty nie będzie. 

Zmiany dla komandytariusza

Jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, to zyski przypadające na komandytariusza będą podlegać podwójnemu opodatkowaniu. Ustawodawca zakłada, zwolnienie z podatku 50% przychodów komandytariusza ze spółki komandytowej – do wysokości 60 tys. zł w roku podatkowym, przy czym preferencja nie dotyczy komandytariuszy, którzy są wspólnikami lub członkami zarządu spółki występującej w roli komplementariusza.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że zmiany mają doprowadzić do uszczelnienia systemu podatków dochodowych. Nowe przepisy mają dać możliwość powiązania wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Przeciwko opodatkowaniu CIT-em spółek komandytowych protestują organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Ich zdaniem nieprawdą jest, że spółki takie są często wykorzystywane do agresywnej optymalizacji międzynarodowej. Dodatkowo resort rozwoju wskazał, że zmiany dotkną przede wszystkim  firmy rodzinne, które odeszły od indywidualnych działalności gospodarczych i często działają w formie spółek komandytowych.

CIT