Rząd pracuje nad zmianami w CIT. Czego będą dotyczyć i kogo obejmą?

Ewelina Czechowicz

Uszczelnienie systemu podatkowego, opodatkowanie CIT spółek komandytowych i podwyższenie limitu przychodów - to projekt zmian, które chce wprowadzić Ministerstwo Finansów.

Rząd pracuje na zmianami w CIT. Czego będą dotyczyć i kogo obejmą?
Źródło: shutterstock.com

Projekt ustawy zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (UD 126) zawiera kilkanaście ważnych zmian.  

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i nadanie im statusu podatnika podatku dochodowego

Projekt UD126 zakłada, że spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego.

MF także szykuje zmiany w ryczałcie

W zakresie ustawy o CIT - do nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie należą zmiany, które uderzą w spółki komandytowe.  Rząd chce, by stały się one podatnikami CIT. Ma to wpłynąć na uszczelnienie systemu podatkowego.

Podwyższenie limitu przychodów

Podatnicy korzystający z obniżonej stawki podatku CIT będą mieli podwyższony limit przychodów osiąganych w roku podatkowym. Aktualnie limit ten wynosi 1,2 mln euro. Rozwiązanie będzie korzystne dla podatników posiadających status małego podatnika oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, którzy są uprawnieni do korzystania z 9 proc. stawki podatku CIT – to realizacja zapowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego z expose.

Dodatkowe zmiany w CIT

Dodatkowo rządzący chcą zapewnić możliwość  weryfikacji prawidłowości rozliczeń w CIT przez wspólników spółek jawnych.

Ponadto wśród zmian w podatku CIT znalazły się także zapisy, których celem jest:

 • dostosowanie krajowych regulacji dotyczących źródeł dochodów osiąganych przez nierezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zmienianych w drodze MLI;
 • ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
 • doprecyzowanie dyspozycji przepisu art. 14a poprzez wskazanie wprost, iż obejmuje on swoją normą również przeniesienie przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku rzeczowego na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy, członków spółdzielni) tytułem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej;
 • ograniczenie nierzeczywistego spadku wartości amortyzowanych środków zmniejszenia różnic występujących między wartością wykazywanego przez podatnika w roku podatkowym dochodu przed jego opodatkowaniem podatkiem dochodowym, a wartością wykazywanego – za ten sam okres (rok podatkowy/rok obrotowy) - zysku brutto (zysku przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym), poprzez zbliżenie zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości;
 • doprecyzowanie nazwy oraz algorytmu wskaźnika służącego wyliczeniu maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego, jakie – w danym roku podatkowym – obciążać mogą wynik podatkowy (dochód/strata) wykazywany przez danego podatnika w związku z prowadzoną przez takiego podatnika działalnością;
 • eliminacja wątpliwości interpretacyjnych dotyczących limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego;
 • ograniczenia w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia;
 • przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;
 • rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym”, oraz zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla takich transakcji (ceny transferowe);
 • wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT;
 • wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał w Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii  związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21.  Zgodnie z projektem, we wskazanych okolicznościach zwolnienie od podatku znajdzie zastosowanie również po dacie 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie bip.kprm.gov.pl

CIT