Rozliczenia VAT mają być łatwiejsze

Gazeta Podatkowa

Ministerstwo Finansów planuje kolejną zmianę przepisów ustawy o VAT, która ma uprościć rozliczenia VAT w czterech obszarach: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe dla podatników. Pakiet tych zmian, tzw. SLIM VAT, jest odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania przedsiębiorców.

Proste fakturowanie

Jak wynika z art. 29a ust. 13 ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), gdy stwierdzono pomyłkę na fakturze pierwotnej, skutkującą zawyżeniem kwoty podatku należnego, obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał korektę, potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie tego potwierdzenia po terminie złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia tej korekty za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to otrzymano.

Rozliczenia VAT mają być łatwiejsze
Źródło: shutterstock.com

MF chce zrezygnować z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji będzie wynikać, że uzgodnił z nabywcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Zmiana ta, jak zapowiada MF, ma znacznie uprościć rozliczenia, powodując brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie, a także brak konieczności dokonywania korekt deklaracji.

SLIM VAT: Nowe zasady korekty faktur in-plus oraz in-minus

Planowane zmiany mają także dotyczyć zasady rozliczania VAT w przypadku wystawienia faktury korygującej in plus (zwiększających podstawę opodatkowania). Przepisy o VAT obecnie nie precyzują zasad rozliczania takich korekt. Organy podatkowe akceptują termin rozliczania tego rodzaju korekt w zależności od przyczyny ich powstania. Jeżeli korekta faktury wynika ze zdarzeń zaistniałych już w chwili wystawienia faktury pierwotnej (np. z pomyłki w stawce VAT), to uznaje się, że powinna ona zostać rozliczona w deklaracji za okres, w którym została rozliczona faktura pierwotna. Natomiast w sytuacji, gdy korekta spowodowana była przyczynami, które miały miejsce już po dokonaniu dostawy/świadczeniu usługi (np. podwyższenie ceny), wówczas obrót powinien zostać skorygowany w deklaracji za ten okres rozliczeniowy, w którym zaistniały przesłanki do wystawienia faktury korygującej, czyli w miesiącu/kwartale, w którym została wystawiona korekta.

Z uwagi na to, że obecnie podatnicy bazują tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie, do ustawy o VAT mają być wprowadzone przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus. Po zmianie przepisów podatnicy zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia - rozliczenie ma być dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Ułatwienia dla eksporterów

Zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, 0% stawkę VAT w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy o VAT. Przepisy art. 41 ust. 7, 9 i 11 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio. Ministerstwo planuje wydłużyć wskazany termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy. Wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki ma znacznie poprawić sytuację eksporterów.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Obecnie zasady przeliczania kursu walut na potrzeby podatku VAT określa art. 31a ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Przy czym zdarza się, że dla celu podatku VAT i dochodowego podatnik stosuje różne kursy walut. Resort planuje wprowadzić przepisy, na podstawie których podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Oznacza to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji.

Korzyści finansowe

Obecnie podatnik ma prawo do odliczenia VAT, co do zasady, w okresie 3 miesięcy (miesiąc otrzymania faktury lub jeden z dwóch kolejnych miesięcy). MF zamierza wydłużyć termin do odliczenia VAT do 4 miesięcy, tak więc nastąpi wydłużenie prawa do odliczenia o 1 miesiąc przy rozliczeniach miesięcznych.

Jak wynika z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, odliczenia VAT nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. W dniu 2 maja 2019 r. TS UE wydał wyrok w sprawie C-225/18, w którym uznał, że podatnik świadczący usługi hotelowe - zaliczające się do szerszej kategorii usług turystyki - ma prawo do odliczenia VAT od nabytych usług gastronomicznych i noclegowych, pod warunkiem że usługi te nie są opodatkowane na zasadzie marży.

MF poinformowało, że zamierza wprowadzić przepisy umożliwiające odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Rozwiązanie to ma umożliwić odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego. Zmiana ta, jak poinformowało MF, jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Oznacza likwidację zakazu odliczenia dla podatników nabywających takie usługi w celu ich odsprzedaży. Podkreślić należy, że z komunikatu zamieszczonego przez MF na stronie internetowej www.gov.pl nie wynika, że prawo to miałoby dotyczyć także usług gastronomicznych. Należy mieć nadzieję, że w projekcie ustawy prawo do odliczenia VAT w takim przypadku będzie dotyczyło również usług gastronomicznych.

MF planuje także zwiększyć limit określający prezent o małej wartości z 10 zł do 20 zł.


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 65 (1731) z dnia 2020-08-13

Metody amortyzacji środków trwałych w praktyce. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Zmiany w VATVAT