Resort klimatu wydał wytyczne dla samorządów. Jeden piec, jeden dodatek węglowy

Ewelina Czechowicz

Dodatek węglowy od początku jego wprowadzenia rodzi wiele pytań i wątpliwości. Resort Klimatu w instrukcji dla samorządów rozwiewa wątpliwości i wskazuje kto i kiedy jest uprawniony do otrzymania 3000 dopłaty do węgla. Kto może je otrzymać i jakie trzeba spełnić warunki? – wyjaśniamy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł, które przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym lub paliwem węglopochodnym, zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Wzór wniosku o dodatek węglowy jest już dostępny - PIT.pl

Kto otrzyma dodatek węglowy?

Żeby otrzymać dodatek, trzeba spełnić określone warunki:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe;
  2. wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc węgla kamiennego;
  3. wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Właściciele nieruchomości do 30 czerwca muszą złożyć deklaracje CEEB - PIT.pl

Definicja gospodarstwa domowego a dodatek węglowy

Na gruncie ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub

2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Kryterium wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów paliwa czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 lutego 2017 (I OSK 1483/16) wskazał, że że cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być: udział i wzajemna ścisła i stała współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu,  niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą prowadzi się gospodarstwo domowe. 

Jeden dodatek na jeden piec. Resort klimatu wydał wytyczne dotyczące dodatku węglowego.

Źródło: shutterstock

Zgodnie z wytycznymi resortu, w przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarówno jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkujących wspólnie w budynku jednorodzinnym (bądź w lokalu mieszkalnym), korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, podczas rozpatrywania wniosku nie można opierać się tylko na fakcie złożenia kilku oddzielnych wniosków. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem na fakt współdziałania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych.

Dodatek węglowy. 3000 zł dla ogrzewających domy węglem bez podatku PIT - PIT.pl

Dodatek węglowy dla wynajmujących i korzystających z nieruchomości

O przyznanie dodatku węglowego może wystąpić też pojedyncza osoba bądź rodzina, która wynajmuje lokal mieszkalny lub która korzysta z użyczenia. Nie ma bowiem znaczenia kto jest właścicielem lokalu. Istotnym jest, że dla jednego lokalu nie może być złożony więcej niż jeden wniosek o wypłatę dodatku węglowego (np. jeśli wniosek złoży najemca nie może go złożyć właściciel nieruchomości). Uprawnioną osobą do otrzymania dodatku węglowego jest ta osoba, która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe. 

Kilka nieruchomości a dodatek węglowy

Według resortu klimatu prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. Wobec tego niedopuszczalne jest występowanie przez wnioskodawcę o wypłacenie kilku dodatków węglowych w związku z np. okresowym zamieszkiwaniem w kilku lokalizacjach które mogą znajdować się w tej samej gminie bądź różnych gminach.

Dodatek węglowy dla mieszkających w blokach

Świadczenie według wytycznych ministerstwa przysługuje mieszkańcom budynków wielorodzinnych, w przypadku gdy dom ten ogrzewany jest paliwami stałymi – zarówno poprzez indywidualne źródła ogrzewania zainstalowane w lokalach jak i poprzez ogrzewanie centralne (z kotłowni węglowej)  bądź z lokalnej sieci ciepłowniczej obsługiwanej przez kocioł węglowy. Jak wskazuje resort każde gospodarstwo domowe w budynku wielorodzinnym powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy.

Meldunek a dodatek węglowy

Żeby otrzymać dodatek węglowy nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest  faktyczne zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego w danym miejscu, na obszarze gminy, do której składa się wniosek.

Rozdzielność majątkowa a dodatek węglowy

Jak wskazuje resort klimatu, kwestia rozdzielności majątkowej nie ma znaczenia w procesie przyznawania dodatku węglowego. Decydujące jest czy małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i kwestia rozdzielności majątkowej nie powinna mieć przy tym znaczenia. Należy kierować się tutaj, wypracowaną w orzecznictwie, definicją gospodarstwa domowego, (np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego 2017 r. I OSK 1483/16 Wspólne gospodarowanie – definicja), na którą składa się zamieszkiwanie oraz gospodarowanie. Ponownie warto przypomnieć, że oświadczenia wnioskodawcy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń a organ rozpatrujący ma prawo sprawdzić informacje podane we wniosku i w przypadku uzasadnionych wątpliwości, wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień, korzystając z zasady prawdy obiektywnej.

Wniosek o dodatek węglowy – jak go złożyć

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w gminei właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wzór wniosku jest jednolity dla wszystkich gmin. Jest on dostępny w urzędach gmin, można go również pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i ŚrodowiskaObecnie elektroniczny wniosek o wypłatę dodatku węglowego nie jest dostępny na platformie usług ePuap.

Wypłata dodatku węglowego tylko na konto

Dodatek węglowy można otrzymać przelewem na konto – we wniosku o dodatek węglowy należy wpisać numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Wskazany do przelewu numer rachunku nie musi należeć do osoby składającej wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego znajdują się na stronach resortu klimetu:Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego.

Zasiłki