Programy twinningowe a obowiązki płatnika podatkowego od osób fizycznych. Objaśnienia MF

Redakcja PIT.pl

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące programów twinningowych. Objaśnienia dotyczą obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Objaśnienia dotyczą obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy udzielają osobom fizycznym świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych z tytułu realizacji programów twinningowych. Zagadnienie to poprzedza przybliżenie istoty twinningu i zadań, które wykonują osoby fizyczne zatrudnione do realizacji programu twinningowego, a także omówienie rodzaju świadczeń przez nie otrzymywanych. Objaśnienia zawierają informacje podstawowe, systematyzujące wiedzę z zakresu obowiązków płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

programy twinningowe

Źródło: shutterstock

Podstawa prawna objaśnień i ich moc ochronna

Objaśnienia są wydane z urzędu w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1, w związku z art. 14p Ordynacji podatkowej, zastosowanie się przez płatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną przewidzianą w art. 14k–14m tej ustawy.

 

Programy twinningowe

Twinning to program współpracy rozwojowej Unii Europejskiej (dalej także: UE) skierowany do administracji publicznej. Nazywany jest też programem współpracy bliźniaczej. Istotą twinningu jest współpraca między administracjami publicznymi. W ramach twinningu instytucje publiczne krajów członkowskich UE udzielają pomocy eksperckiej w reformowaniu i rozwijaniu nowoczesnej administracji państw niebędących członkami UE oraz państw nowo przyjętych do UE.

Stronami twinningu są: Komisja Europejska, instytucja publiczna z kraju członkowskiego (na potrzeby niniejszych objaśnień nazwana partnerem projektu) oraz instytucja publiczna z kraju beneficjenta pomocy twinningowej. Beneficjentami projektu są m.in. państwa Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich. W programie twinningowym UE jest inicjatorem i finansuje projekt. Reprezentuje jąKomisja Europejska (dalej: KE), która jest jednocześnie autorem podręcznika współpracy bliźniaczej, tzw. Twinning Manual1. Dokument ten określa role, zadania oraz rodzaje świadczeń przysługujących osobom realizującym cel projektu współpracy bliźniaczej.

Partnerem projektu jest podmiot wskazany w umowie o współpracy bliźniaczej (Twinning Grant Contract). Na potrzeby niniejszych objaśnień partnerem projektu jest instytucja polskiej administracji publicznej, rozumiana także jako kategoria zawierająca tzw. instytucję Mandated Body. Tego rodzaju instytucje nie wchodzą formalnie w skład administracji publicznej, lecz wykonują ustawowe zadania publiczne, są nadzorowane przez organ publiczny, finansowane ze środków publicznych oraz podlegają kontroli przez organ publiczny. Przykładem takich instytucji są: Najwyższa Izba Kontroli, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskie Centrum Akredytacji oraz Instytut Badań Edukacyjnych).

Podkreślić należy, że Polska od 2004 r. uczestniczy w realizacji projektów współpracy bliźniaczej jako dawca pomocy, a wartość realizowanych projektów wynosi co roku do kilkunastu milionów euro. Do obowiązków polskiej administracji publicznej – jako partnera pomocy – należy m. in. angażowanie osób fizycznych – długoterminowych doradców, krótkoterminowych ekspertów oraz udzielanie należnych im świadczeń. Status zatrudnienia/kontraktu ww. osób powinien pozostawać niezmieniony przez cały okres realizacji projektu. Dotyczy to w szczególności długoterminowych doradców, gdyż to oni są kluczową częścią standardowego projektu twinningowego (długoterminowy doradca nie występuje w projektach typu twinning light3). Zatem osoby realizujące projekty twinningowe powinny pozostawać zatrudnione za wynagrodzeniem w instytucji polskiej administracji publicznej lub upoważnionym organie przez cały okres realizacji danego projektu.

 

<<Całe objaśnienie dostępne tutaj >>

 

Źródło: MF

Inne podatki