Program Dobry Start. Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Redakcja PIT.pl

Od 1 lipca rodzice mogą składać wnioski o przyznanie 300 zł świadczenia z programu Dobry Start. Przedstawiamy najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące tego świadczenia.

» Zasiłki rodzinne i dodatki na nowy okres zasiłkowy 2023/2024. Wnioski dostępne od 1 lipca

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało zestaw najczęściej zadawanych przez rodziców pytań dotyczących programu Dobry Start. Znajdują się one poniżej:

 

1. Mam dwoje dzieci w wieku szkolnym. Jakie wsparcie otrzymam ?

Świadczenie dobry start  przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia.

Źródło: shutterstock

2. Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start?

 

  • rodzic, 

       Jeśli, dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

       Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia na dziecko, czyli  150 zł.

 

  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka  – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty. 

Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć:

 

  • rodzina zastępcza,
  • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
  • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą

3. Gdzie i jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start?

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o świadczenie dobry start  można składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić przez: portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.  

 

4. Kiedy złożyć wniosek ?

W celu uzyskania świadczenia dobry start, osoby ubiegające się składają wnioski co roku, w związku z rozpoczęciem danego roku szkolnego.

Wnioski drogą online będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Wymóg elektronicznego składania wniosku dotyczy również osób ubiegających się o przyznanie świadczenia dobry start na dzieci w pieczy zastępczej. Osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz osoby usamodzielniane, wnioski o świadczenie dobry start mogą składać tylko przez portal PUE ZUS.

 

5. Kiedy otrzymam wsparcie?

Jeśli wniosek został złożony w lipcu lub sierpniu, wypłata przyznanego świadczenia dobry start nastąpi nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uwaga! Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

 

6. W jaki sposób będzie wypłacone świadczenie?

 Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

 

7. Czyje konto do wypłaty należy wskazać?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Należy jednak podkreślić, że we wniosku „Dobry Start” można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

 

8. Moje dziecko pójdzie w tym roku do „zerówki” prowadzonej w szkole. Czy dostanę  świadczenie   dobry start ?

Nie. Wsparcie z rządowego programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program ten nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

 

9. Czy świadczenie dobry start przysługuje uczniom szkół policealnych lub szkół dla dorosłych?

Tak. Począwszy od 2019 r., wsparcie z rządowego programu „Dobry Start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

 

10. Czy świadczenie dobry start przysługuje studentom?

Nie. Wsparcie z rządowego programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a nie w szkole wyższej. Program ten nie obejmuje studentów.

 

11. Czy od świadczenia dobry start  jest odprowadzany podatek?

Nie. Świadczenie dobry start jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że rodzina otrzyma przyznane świadczenie w pełnej wysokości.

 

12. Czy świadczenie dobry start może zostać zajęte przez komornika?

Świadczenie z rządowego programu „Dobry Start” nie podlega egzekucji. Komornik nie może więc zająć tych środków. 

 

12.  Pobieram zasiłek z pomocy społecznej.  Po otrzymaniu wsparcia w postaci świadczenia dobry start na troje dzieci, dochód na osobę w naszej rodzinie wzrośnie. Czy stracimy zasiłek z pomocy społecznej?

Świadczenia z rządowego programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Otrzymanie wsparcia z tego programu nie spowoduje zatem utraty zasiłku z pomocy społecznej.

 

14.  Czy wniosek o świadczenie dobry start składa jeden rodzic czy oboje?

Ze względu na jednorazowy charakter świadczenia, wniosek składa co do zasady jedno z rodziców  dziecka.

Natomiast w przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

 

15.  Czy świadczenie w ramach rządowego programu „Dobry Start” może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?

Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach rządowego programu "Dobry start" otrzyma 300 zł na dziecko.  Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców -  kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

 

16. Chcę złożyć w lipcu  wniosek o świadczenie dobry start. We wniosku trzeba wskazać szkołę, w której będzie się uczyć moje dziecko, ale nie znam jeszcze wyników rekrutacji do szkoły średniej ?

Warunkiem otrzymania świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia danego roku szkolnego, jest wskazanie przez rodzica we wniosku o to świadczenie szkoły, do której dziecko od 1 września danego roku będzie uczęszczać.  Wynika to z faktu, iż podstawowym warunkiem przyznania ww. świadczenia jest właśnie nauka dziecka w szkole.

W związku z powyższym, jeśli rodzic dziecka nie wie w jakiej szkole dziecko będzie się uczyć w nowym roku szkolnym, który rozpocznie się 1 września lub czy w ogóle dane dziecko pójdzie do szkoły od nowego roku szkolnego i tym samym nie wpisze we wniosku danych takiej szkoły, nie jest w stanie złożyć prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie dobry start .

Należy przypomnieć, że wnioski o świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego można składać w terminie do 30 listopada, czyli także w trakcie trwania już roku szkolnego. W związku z powyższym, w przypadku późniejszej decyzji/rozstrzygnięcia kwestii szkoły do której dane dziecko będzie uczęszczać w danym  roku szkolnym , jak najbardziej istnieje możliwość późniejszego złożenia wniosku o świadczenie dobry start, tj. aż do 30 listopada danego roku.

 

Żródło: MPiPS

ZUSZasiłki