Pomyłki w PIT. Kiedy i jak złożyć korektę deklaracji za 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Trwa sezon składania rocznych deklaracji za 2021 r. Część z podatników już dokonała rozliczeń. Czas na złożenie większości deklaracji upływa 2 maja 2022 r. Co zrobić kiedy wyślemy fiskusowi zeznanie z błędem? Błąd możemy odkryć sami, lub może być tak, że to fiskus wezwie nas do skorygowania deklaracji. Kiedy i jak złożyć korektę?

Sytuacje, w których trzeba złożyć korektę zeznania podatkowego

Korektę zeznania należy złożyć aż do zakończenia okresu przedawnienia, które wynosi 5 lat licząc od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zeznania za 2021 rok korygować należy zatem aż do końca 2027 roku. Jednak czas złożenia korekty wpływa na ewentualny zwrot podatku. W sytuacji kiedy mamy dopłacić do zeznania powinniśmy to zrobić jak najszybciej by nie płacić odsetek.

Kiedy zwrot PIT w przypadku korekty deklaracji? - PIT.pl

Darowizny na walkę z COVID-19 w PIT za 2021 r. - PIT.pl

Jak złożyć korektę zeznania?

Korekty dokonuje się składając:

  • deklarację podatkową (zgodnie ze wzorem obowiązującym w roku, z którego deklarację się koryguje) – oznaczoną jako „korekta” (w formularzu podatkowym podatnik posiada zawsze wybór pomiędzy „złożeniem zeznania” a „korektą zeznania”)
  • wskazać należy w treści zeznania, czy korekta wynika z własnej inicjatywy podatnika, czy z działań organu w ramach kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających,
  • kontrolować należy termin złożenia korekty - taka, która wystąpi w okresie 6 miesięcy od terminu na rozliczenie roczne pozwala na obniżenie o połowę odsetek za zwłokę.

Nie ma obowiązku dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty (ORD-ZU).

Korektę zeznania podatkowego tak jak PIT można wysłać za pośrednictwem aplikacji rządowej, komercyjnego programu, pocztą lub złożyć samodzielnie w urzędzie skarbowym.

Pomyłka w PIT, kiedy i jak złożyć korektę deklaracji za 2021 r.

Źródło:shutterstock

Skutki złożenia korekty

  • złożona w odpowiednim terminie łącznie z zapłatą zaległości podatkowej (jeśli występuje) spowoduje zaniechanie ukarania za przestępstwo karne skarbowe,
  • zapłata zaległości podatkowej (o ile taka wystąpiła) w terminie 7 dni od daty złożenia korekty i nie później niż 6 miesięcy po upływie terminu na złożenie korygowanej w danym momencie deklaracji, powoduje obniżenie odsetek podatkowych.

Czynności sprawdzające – zeznanie korygowane za podatnika

Czynności sprawdzające urzędu skarbowego polegają na odnajdywaniu prostych błędów (obliczeniowych, związanych z podanymi informacjami) w złożonej deklaracji. W ramach tych czynności organ:

  1. koryguje sam deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł – w tym przypadku przesyła podatnikowi skorygowaną deklarację do wglądu oczekując jednocześnie na sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu skorygowanej deklaracji. Brak sprzeciwu oznacza dokonanie korekty w dacie jej naniesienia przez organ;
  2. zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Korekta przeprowadzona w ramach czynności sprawdzających, zarówno za podatnika jak i przez podatnika nie spowoduje możliwości obniżenia odsetek za zwłokę. Stosuje się wówczas odsetki standardowe. Warto zadbać o to aby do fiskusa trafiła poprawna deklaracja, tak by nie narażać się na zapłatę odsetek. 

Twój e-PITKorekta PITPIT-37Podatek PITOdliczenia w PIT