Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Darowizny na walkę z COVID-19 w PIT za 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Podatnicy sporządzając deklaracje roczne za 2021 r. mają możliwość skorzystania z ulgi, która pozwala na odliczenia związane z darowiznami na rzecz walki z Covid-19. Co podlega odliczeniu i ile można odliczyć? - podpowiadamy

 

W rozliczeniu za 2021 rok podatnicy mogą skorzystać z odliczenia  darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Katalog ulg covidowych

W związku z epidemią wyróżniamy:

 

 • darowizny przekazywane na walkę z przeciwdziałaniem Covid-19,
 • darowizny sprzętu komputerowego,
 • darowizny związane z oddaniem osocza.

Darowizny związane z epidemią koronawirusa - katalog obdarowanych

 

 

Podatnicy mogą w zeznaniu rocznym skorzystać z odliczenia:

 

 1.  darowizn dokonanych na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19; (opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą -  do którego wpisane są podmioty wykonujące świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19),
 2. darowizn dokonanych na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 3.  darowizn dokonywanych na rzecz  Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
 4.  darowizn przekazanych  domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473);
 5. darowizn przekazanych Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747), zwanemu dalej "Funduszem COVID".

Darowizny na walkę z Covid-19 w rozliczeniu rocznym PIT za 2021

Źródło: shutterstock

 

Jakie dokumenty są potrzebne do odliczenia ulgi?

 

Podatnik korzystający z odliczenia darowizny musi posiadać:

 

 1.  dowód wpłaty na rachunek obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej. Brak dowodu wyklucza możliwość dokonania odliczenia,
 2. dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna lub krew albo osocze,
 3.  zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi lub osocza – w przypadku krwiodawców i honorowych dawców osocza.

 

Rozliczenie darowizn przekazanych na cele z związane z walką przeciwko Covid-19

 

Darowizny można rozliczyć zarówno w PIT składanym samodzielnie jak i w rozliczeniu wspólnym małżonków. Darowiznę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny niepieniężnej - dokumentem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

 

Odliczenia można dokonać w deklaracji rocznej:

w deklaracjach PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37.

Nie ma możliwości odliczać darowizn  od przychodów giełdowych (PIT-38) oraz od dochodu ze sprzedaży nieruchomości (PIT-39). Aby skorzystać z odliczenia darowizny należy wypełnić i dołączyć do zeznania załącznik PIT/O. Wypełniając PIT-36, PIT-36L i PIT-28 pamiętać należy, że odliczeniu nie podlegają darowizny przedsiębiorstwa w spadku.

 

Ulga podatkowa za oddanie osocza

 

To ulga z której mogą skorzystać osoby, które przeszły zakażenie covid-19 i zdecydowały się w 2021 r.  oddać honorowo osocze.

 

Aby móc skorzystać z odliczenia trzeba zadbać o zaświadczenie, z którego będzie wynikać ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Ulgę na darowiznę krwi podatnik wykazuje w załączniku do PIT rocznego, tj. PIT/O.

 

Trzeba pamiętać, że prawo do ulgi będą mieć te osoby, które osocze oddadzą honorowo. Oddanie osocza do końca roku 2021 r. pozwoli na skorzystanie z ulgi za ten rok. Osoby, które oddały w 2021 r. osocze honorowo będą mogły skorzystać z odliczenia wartości oddanego osocza od dochodu, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 oraz PIT-37.

 

Wysokość odliczenia

 

Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanego osocza przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł. Taka cena została ustalona przez Ministra Zdrowia w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty. Wysokość ulgi zależy od ilości oddanego osocza. Osocza można oddać w ciągu roku 25 litrów.

Ulgi Covid - limity dochodu

 

W przypadku darowizn przekazanych w roku 2021:

 

 • od 1 stycznia do 31 marca - odliczasz kwotę, która odpowiada 150% wartości darowizny,
 • od 1 kwietnia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - odliczasz kwotę, która odpowiada 100% wartości darowizny.

 

Jak obliczyć ulgę

Ulga odliczana jest od dochodu/przychodu darowizny (gotówkowe lub rzeczowe) na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały przekazane od 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii w wysokości:

 

 • 150% wartości darowizny - jeśli przekazałeś darowiznę od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.,
 •  kwoty odpowiadającej wartości darowizny - jeśli przekazałeś darowiznę od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Kiedy nie można rozliczyc darowizny?

Odliczeniu nie będą podlegać darowizny:

 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczyłeś od dochodu na podstawie ustawy PIT,- zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 • odliczone  na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT i art. 11 ustawy o ryczałcie.

Uwaga: Kwoty, której nie zostaly odliczone w zeznaniu podatkowym - ponieważ brakowało podatnikowi dochodów (przychodów) - nie mogą zostać odliczone w kolejnych latach.

 

 

Rozliczenie darowizn – łatwe z programem e-pity

 

Rozliczając darowizny warto rozliczyć w programie e-pity. Program sprawdzi wysokość rozliczenia i jego prawidłowość. 

 

 

 

Koronawirus w PolsceTwój e-PITOdliczenia w PITWspólne rozliczenie PITPodatek PITPIT-37PIT-36Darowizna i spadek