Polski Ład ograniczy stosowanie ulgi rehabilitacyjnej

Ewelina Czechowicz

Uchwalone w ramach Polskiego Ładu przepisy ustaw podatkowych, to nie tylko podniesienie kwoty wolnej od podatku czy podwyższenie I progu podatkowego. Zmiany dotkną również ulg podatkowych, w tym ulgi rehabilitacyjnej. Wiele osób nie będzie jej już mogło odliczyć już w 2023 r.

Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące Polskiego ładu. Szereg zmian w ustawach podatkowych dotknął ulgi na cele rehabilitacyjne.

Aktualnie ulga jest uregulowana w art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7 pkt 4, ust. 7a-7g ustawy PIT. Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Dla celów ulgi uznaje się, że osoba jest na utrzymaniu, jeżeli jej roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Co zmieni się w regulacjach dotyczących ulgi rehabilitacyjnej? Jak wyjaśnia doradca podatkowy Mariusz Korzeb:  Jeżeli dochód danej osoby nie przekroczy progu tzw. kwoty wolnej od podatku, która wyniesie od nowego roku 30.000 zł, to nie skorzysta ona z ulgi rehabilitacyjnej. Wynika to z tego, że takiej osoby nie obciążał podatek dochodowy, a więc nie będzie miała od czego odliczyć wydatków na leczenie.

Polski ład ograniczy ulgę rehabilitacyjną

Źródło: shutterstock

Ulga rehabilitacyjna w Polskim ładzie

Polski ład wprowadza zmiany w zakresie przepisów regulujących ulgę rehabilitacyjną adresowaną do osób niepełnosprawnych oraz osób mających na utrzymaniu bliskie osoby niepełnosprawne. Zaproponowane przez autorów projektu zmiany polegają na modyfikacji (doprecyzowaniu) i dodaniu nowych tytułów (wydatków) uprawniających do odliczenia (art. 26 ust. 7a i 7f ustawy PIT).

Polski Ład. Czy emeryci nadal będą mogli odliczać wydatki na leki w rozliczeniu PIT? - PIT.pl

Zakup, naprawa i wypożyczenie wyrobów medycznych

Resort finansów dokonał zmian w obowiązujących przepisach poprzez dodanie pkt 2a w art. 26 ust. 7a ustawy PIT Na podstawie tego przepisu odliczeniu od podstawy opodatkowania będą podlegały wydatki na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyrobów medycznych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U z 2020 r. poz. 357, z późn. zm.) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych, gdyż te zostaną objęte odrębnym tytułem odliczenia (dodanie pkt 3a w art. 26 ust.7a ustawy PIT). 

Pobyt opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym

Nowe regulacje mają pozwolić na odliczenie w rozliczeniu podatkowym również wydatków za pobyt opiekuna przebywającego wraz z osobą niepełnosprawną – zaliczoną do grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej. Dotychczas odliczeniu podlegały jedynie wydatki poniesione na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i w tych zakładach jedynie osób niepełnosprawnych.

Definicja leku

Ponadto w ustawie pojawiło się odesłanie do prawa farmaceutycznego w zakresie definicji leku. Wprowadzenie doprecyzowania, że chodzi o leki w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne,  ma dać podatnikom pewność, co do intencji ustawodawcy i zmniejszyć liczbę postępowań podatkowych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

Jak odliczyć samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej? - porada CUK Ubezpieczenia

 

Polski ŁadPodatki 2022Ulga rehabilitacyjnaOdliczenia w PIT