Polski Ład: Odszkodowania i odprawy menadżerów opodatkowane ryczałtową stawką w wysokości 70%

Ewelina Czechowicz

Projekt Polskiego Ładu zakłada zmiany w zakresie opodatkowania odszkodowań i odpraw. Już od stycznia 2022 r. mają zacząć obowiązywać przepisy, na mocy których, w przypadku rozwiązania umowy zawartej ze spółką, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub podobny podmiot dysponuje większością głosów, część odpraw lub odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę ma zostać opodatkowana ryczałtową stawką w wysokości 70%.

Polski Ład: Odszkodowania i odprawy opodatkowane ryczałtową stawką w wysokości 70 %
Źródło: shutterstock.com

Przepis ten ma zostać zmieniony z takim skutkiem, że nie zostanie określony rodzaj umowy, z której ma wynikać prawo podatnika do odprawy lub odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta.

Aktualnie obowiązujące przepisy

W aktualnym stanie prawnym, obligatoryjną przesłanką opodatkowania opisanych świadczeń (odpraw lub odszkodowań otrzymywanych od wskazanych podmiotów) zryczałtowanym 70% podatkiem jest ich określenie we właściwej umowie o pracę lub umowie o świadczenie usług zarządzania. Skutkiem tego jest możliwość unikania opodatkowania według 70% stawki podatku, poprzez określanie przysługujących podatnikom odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania lub rozwiązania jej przed upływem terminu, na który została zawarta, w porozumieniach innych niż wskazane w przepisach.

Odszkodowanie i odprawa w wysokości przekraczającej trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia

Zgodnie z założeniami projektu, po zmianie przepisów opodatkowaniu 70% stawką podatku zryczałtowanego ma podlegać część odprawy lub odszkodowania przekraczająca trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zawartej umowy o pracę bądź umowy o świadczenie usług zarządzania - niezależnie od rodzaju umowy, z której wynika odprawa lub odszkodowanie. Jak wskazują eksperci, projekt nie zawiera przepisów przejściowych, stąd opodatkowaniem mają być objęte odprawy i odszkodowania wypłacane od 1 stycznia 2022 r. 

Polski ŁadKodeks pracyFormy zatrudnieniaRyczałt