Podwyższone 50% koszty autorskie - ważna interpretacja ogólna MF

Katarzyna Sudaj

Liczne wątpliwości pracodawców ma wyjaśnić nowa interpretacja ogólna MF dotycząca zasad przechodzenia praw autorskich z pracownika na pracodawcę, ustalania wysokości honorarium i dokumentowania utworu oraz odnosząca się do momentu wypłaty honorarium autorskiego.

18 września w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 18 września 2020 r. pod poz. 107 opublikowano interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018 w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.


Źródło: shutterstock.com

Ma ona wskazać warunki, których spełnienie umożliwia zastosowanie, w tym przez płatnika podatku dochodowego (np. pracodawcę), 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez twórców tymi prawami. 50 proc. koszty przysługują:

 • podmiotowo twórcom oraz
 • przedmiotowo:
  • z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich lub
  • rozporządzania przez nich tymi prawami.

Do przychodów z jakiej działalności można stosować koszty autorskie?

Koszty te stosuje się wyłącznie do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności wymienionych w poniższym katalogu:

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o prawie autorskim, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczodydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Nie można zapominać, że wysokość kosztów uzyskania przychodów ograniczona jest limitem kwotowym w wysokości 85 528 zł (to górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej).

Probematyczne prawa majątkowe do programu komputerowego

Co do zasady pracodawca nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego przez pracownika. Inaczej jest jednak jeżeli przedmiotem prawa autorskiego jest program komputerowy. Wówczas prawa majątkowe od początku przysługują pracodawcy.

"Kwestia pierwotnego nabycia praw majątkowych nie była przez wiele lat dostrzegana przez organy podatkowe. W ostatnim czasie fiskus, a także sądy administracyjne, zaczęły jednak zwracać uwagę na to, że pracownik nie może otrzymać wynagrodzenia za rozporządzenie prawami autorskimi, skoro prawa te pierwotnie mu nie przysługiwały, co zostało również potwierdzone w interpretacji ogólnej MF. Należy pamiętać, że przepis określający pierwotne nabycie praw majątkowych do programu komputerowego ma charakter dyspozytywny, co oznacza, że strony umowy o pracę mogą wprowadzić inne postanowienia" – skomentował Sebastian Kałuża, doradca podatkowy w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

» Pełna treść intrepretacji

KosztyFormy zatrudnieniaFormy opodatkowaniaPodatek PIT