Podwyżka płacy minimalnej, zmiany w PIT i nowe przepisy obowiązujące od 1 lipca 2023 r.

Ewelina Czechowicz

W czasie tegorocznego lata i wakacji należy się przygotować na zmiany w prawie oraz podatkach. Wprowadzane zmiany w prawie i podatkach mogą mieć istotny wpływ na nasze życie i finanse.  Co i jak się zmieni, prezentujemy poniżej.

Już od 1 lipca zmieni się wiele przepisów prawnych. Wyższe minimalne wynagrodzenie, koniec stanu zagrożenia epidemicznego oraz zmiany w podatkach. Na co należy się przygotować? – wyjaśniamy

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia

Od 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 3600 zł brutto. Oznacza to, że minimalna stawka godzinowa oraz minimalne miesięczne wynagrodzenie dla pracowników zostały podniesione. Nowe stawki wynagrodzenia powinny być uwzględnione w umowach o pracę i wypłacanych wynagrodzeniach.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca 2023. Ile na rękę netto zyskają pracownicy? - PIT.pl

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego

W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego zmieni się wiele przepisów oraz obowiązków.

1.    Zniesienie obowiązku używania maseczek

Maseczki pojawiły się w Polsce 16 kwietnia 2020 r. Od 1 lipca 2023 roku nie będzie obowiązku ich używania  w placówkach leczniczych i aptekach. Jednak maseczki będą mogły być wprowadzane na zarządzenie dyrektora szpitala w sytuacji zagrożenia w placówce.

2.    Praca zdalna po zniesieniu stanu epidemii

Na podstawie przepisów covidowych, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.). wprowadzono możliwość kierowania pracowników do pracy zdalnej. Przepisy dotyczące tego rodzaju pracy zdalnej będą obowiązywały jeszcze 3 miesięcy po ich odwołaniu. Stąd pracownicy, którzy zostali czasowo skierowani do pracy zdalnej, na podstawie przepisów covidowych będą zapewne musieli powrócić do biura lub na nowo uregulować kwestie współpracy. Praca zdalna została bowiem uregulowana w aktualnie obowiązującym kodeksie pracy.

Jak złożyć wniosek o pracę zdalną? Wzory wniosków — Bankier.pl

3.    Zaległe urlopy, po zniesieniu stanu epidemii

Na podstawie art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021 poz. nr 2095) pracodawca mógł  udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych w wymiarze do 30 dni urlopu, a także zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu:

1.      w terminie przez siebie wskazanym

2.      bez uzyskania zgody pracownika

3.      z pominięciem planu urlopów

zaś pracownik ma obowiązek taki urlop wykorzystać.

Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemiologicznego zaległe urlopy będzie trzeba wykorzystywać zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia, zmiany w PIT i nowe przepisy po zniesieniu epidemi - wszystko co warto wiedzieć od 1 lipca 2023 r.

4.     Badania lekarskie pracowników po 1 lipca 2023 r.  

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego wielu pracowników będzie musiało odnowić badania lekarskie. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowają ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Zawieszenie nie obejmuje wykonywania badań wstępnych oraz badań kontrolnych.

5.    Eksmisja po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego

Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 15zzu ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego”. Po zniesieniu stanu epidemii ta norma prawna nie będzie obowiązywać. Warto jednak przypomnieć, że ustęp 2 tego przepisu wskazuje na liczne wyjątki od tej zasady, przewidując, że eksmisja (pomimo trwającej pandemii) jest jednak możliwa, jeżeli wiąże się z realizacją inwestycji drogowych, kolejowych czy lotniczych, oraz z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W czasie pandemii eksmitować można też lokatora, który wobec pozostałych domowników stosuje przemoc, co zostało potwierdzone stosownym orzeczeniem sądu wydanym na podstawie art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Od 1 lipca 2023 r. zaczną obowiązywać też zmiany w prawie podatkowym, do których należy m.in.:

1. Zniesienie limitu dochodu jako warunku korzystania z ulgi na jedno dziecko niepełnosprawne

Od początku lipca wprowadzona zostanie  możliwość korzystania z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko niepełnosprawne bez kryterium dochodowego. Wprowadzana zmiana będzie miała zastosowanie do dochodów za 2023 r.

Aktualnie w przypadku rodziców jednego dziecka uprawnionych do ulgi prorodzinnej obowiązuje limit dochodu, z ulgi nie może skorzystać podatnik, którego dochody przekraczają 56 000 zł lub małżonkowie, których dochód przekroczył w roku podatkowym 112 000 zł.

Ulga prorodzinna za 2023 r. dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością bez kryterium dochodowego — PIT.pl

2. Ulga rehabilitacyjna dla szerszej grupy podatników  

Już od 1 lipca 2023 r. poszerzy się grono podatników, którzy będą mogli korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Zmiana wchodząca w życie od 1 lipca 2023 r. obejmie cały 2023 rok. Z ulgi rehabilitacyjnej będą mogli skorzystać podatnicy, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne i są ich dziadkami lub wnukami.  Aktualnie z preferencji mogą korzystać osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, które są: współmałżonkiem, dziećmi własnymi i przysposobionymi, dziećmi obcymi przyjętymi na wychowanie, pasierbami, rodzicami, rodzicami współmałżonka, rodzeństwem, ojczymami, macochami, zięciami i synowymi.

3. Wyższy limit dla małżonków osiągających przychody z najmu prywatnego

Od 1 lipca 2023 r. zmieni się limit dla przychodów osiąganych przez małżonków z najmu prywatnego, od których zależy składka ryczałtu. Limit zostanie do 200.000 zł (aktualnie wynosi 100.000 zł). Nowy limit stosowany będzie za cały 2023 rok, stąd małżonkowie zapłacą niższy podatek od dochodów uzyskiwanych z najmu prywatnego.  

Korzystne zmiany dla małżonków rozliczających przychody z najmu za 2023 r. - PIT.pl

Płaca minimalnaPodatki 2023Ulga rehabilitacyjnaUlga na dzieciKoronawirus w Polsce