PIT roczny wynajmującego

Łukasz Wieszczeczyński 06.02.2018 12:00 (aktualizacja: )

To, którą deklarację złoży wynajmujący nieruchomości (lokale mieszkalne, biurowe, magazyny, palce, grunty), zależy od decyzji podjętej przed rozpoczęciem najmu (zawarciem umowy) lub w przypadku umów zawartych na okres przekraczający rok kalendarzowy - od decyzji podjętej na początku roku.

PIT roczny wynajmującego

PIT roczny wynajmującego / YAY foto


 

PIT-28 wynajmującego

W przypadku rozliczenia podatku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wynajmujący rozlicza z końcem roku podatek składając deklarację PIT-28. Złożyć ją należy do końca stycznia 2018 r.

W trakcie roku nie później niż 20 dnia miesiąca po miesiącu uzyskania przychodu obowiązkowa jest zapłata podatku ryczałtowego. Za grudzień podatek wpłaca się nie później niż w terminie złożenia zeznania PIT-28 (czyli do końca stycznia), niemniej można ją wpłacić również wcześniej, przed złożeniem zeznania. Powoduje to konieczność wskazania w PIT-28:

 • osobno podatku za okres styczeń – listopad,
 • osobno – za grudzień, oraz
 • osobno – kwoty do zapłaty po odjęciu od podatku należnego za cały rok – kwot za okres styczeń – listopad lub kwoty nadpłaty.

W PIT-28 przychód z całego roku wpisać należy w części C w pole 8,5% (od 2018 r. – również według stawki 12,5%). Zapłacone kwoty wskazać należy również w części L deklaracji. Od dochodu i odpowiednio od podatku można dokonać odpowiedniego odliczenia ulg przysługujących podatnikowi.

Opłacając podatek w druku polecenia zapłaty lub poleceniu przelewu jako tytuł zapłaty wpisać należy:

 • jeśli zapłata dotyczy podatku rocznego – jako symbol formularza lub płatności PIT-28, a jako okres R18
 • jeśli zapłata dotyczy podatku za dany miesiąc – jako symbol formularza lub płatności - PIT-28, a jako okres M01, M02 itd.

Podatek opłacany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płaci się według stawki 8,5% od uzyskanego przychodu. Natomiast od 2018 r. zmianie ulega stawka ryczałtu w przypadku przekroczenia 100.000 zł przychodu ze wszystkich umów najmu opodatkowanych ryczałtem. Nadwyżka ponad limit opodatkowana zostanie według stawki 12,5%. W zakresie rozliczenia przychodów z najmu z roku 2017 – stawka jest jednolita i niezależnie od wysokości przychodu.

Aby podatek od wynajmu nieruchomości płacić ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, należy złożyć oświadczenie do właściwego dla wynajmującego urzędu skarbowego. Oświadczenie składa się:

 • nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego,
 • w przypadku podatnika rozpoczynającego osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego - nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W kolejnym roku brak oświadczenia o rezygnacji z formy ryczałtowej powoduje, że nadal rozliczać się należy na PIT-28.

Wynajmu na PIT-28 nie można rozliczać, jeśli najem prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej.

Uwaga! Nie zdążyłeś złożyć PIT-28 do 31 stycznia? Nie czekaj. Sprawdź, jak złożyć korektę zeznania PIT.

PIT-36 wynajmującego

Deklarację PIT-36 składa wynajmujący, który najem prowadzi zarówno poza działalnością, jak i w ramach działalności gospodarczej. W zależności od źródła, podatnik wybiera i wypełnia w części D.1 deklaracji PIT-36 (wersja nr 25 za 2017 rok):

 • w przypadku najmu rozliczanego poza działalnością gospodarczą – wiersz nr 6 (poz. 69-73),
 • w przypadku najmu rozliczanego w ramach działalności gospodarczej – wiersz nr 3 (poz. 53-57).

- wpisać należy przychód, koszt oraz należną zaliczkę na podatek (choćby nie została ona faktycznie przez podatnika wpłacona).

Rozliczenia PIT za 2017 rok. Nie musisz już ręcznie liczyć należnego podatku bądź przysługującego zwrotu za 2017 rok

Nie musisz już samodzielnie rozliczać deklaracji PIT za 2017 rok. Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego programu e-pity 2017, który zrobi to za Ciebie. [POBIERZ PROGRAM]
 

*Program rozliczy m.in. druki PIT-28, PIT-16A i PIT-19A, a także PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-39 i PIT-38, IFT-1R

W dziale zaliczek na podatek, należy wskazać łączną zaliczkę pobrana przez płatników oraz wpłaconą przez podatnika (poz. 215 deklaracji PIT-36), a następnie w dziale „O” – wskazać należy zaliczki wpłacane za poszczególne miesiące – w polu „styczeń - I” – zaliczki za styczeń (a nie zaliczki zapłacone w styczniu za grudzień roku poprzedniego).

Opłacając podatek w druku polecenia zapłaty lub poleceniu przelewu jako tytuł zapłaty wpisać należy:

 • jeśli zapłata dotyczy podatku rocznego – jako symbol formularza lub płatności PIT-36, a jako okres R18
 • jeśli zapłata dotyczy podatku za dany miesiąc – jako symbol formularza lub płatności - PIT-36, a jako okres M01, M02 itd.

W trakcie roku zaliczki na podatek powinny być wpłacane w okresach miesięcznych – do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu najmu. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku Rozliczenie roczne może spowodować zarówno obowiązek dopłaty podatku, jak i zwrot podatku.

W przypadku najmu rozliczanego w ramach działalności składany musi być łącznie z PIT-36, załącznik PIT/B. Koszty uzyskania przychodów rozlicza się wówczas w ramach całej działalności podatnika w stosunku rocznym co oznacza, że jeśli poza najmem firma posiada inne przychody i inne koszty, wszystkie się je sumuje i ustala łączny dochód z tak prowadzonej działalności.

PIT-36L wynajmującego

Deklarację PIT-36L składają wynajmujący, którzy najem rozliczają w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo 19% podatkiem. Łącznie z PIT-36, złożyć należy załącznik PIT/B. Koszty uzyskania przychodów rozlicza się w ramach całej działalności podatnika w stosunku rocznym co oznacza, że jeśli poza najmem firma posiada inne przychody i inne koszty, wszystkie się je sumuje i ustala łączny dochód z tak prowadzonej działalności.

adw. Łukasz Wieszczeczyński

Kancelaria TWZ

Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska

WynajemRozliczenie rocznePodatek PIT