Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-28: Wykorzystaj 5 nowych ulg podatkowych i obniż podatek do zapłaty

Ewelina Czechowicz

Za sprawą Polskiego ładu podatnicy rozliczający się ryczałtowo w PIT za 2022 rok mogą skorzystać z 5 nowych ulg podatkowych. Kto i kiedy może skorzystać z nowych ulg podatkowych? 

Polski ład wprowadził nowe ulgi podatkowe, aż 5 z nich jest dostępnych dla osób wypełniających zeznanie na formularzu PIT-28. Podatnicy mogą za 2022 rok skorzystać z:

 1.  ulgi dla rodzin 4+
 2. ulgi na powrót
 3.  ulgi dla pracujących seniorów
 4.  ulgi na związki zawodowe
 5. ulgi konserwacje, renowacje lub nabycie zabytków

1. PIT- 28 z ulgą 4 +

Rodzice co najmniej 4 dzieci mają prawo skorzystać z ulgi 4+. Muszą spełnić określone warunki, by rozliczyć tę preferencję.  

Ulga 4+ (zwana również ulgą dla rodzin z czwórką i więcej dzieci) to ulga podatkowa, która przysługuje podatnikom mającym na utrzymaniu dzieci. W przypadku rozliczenia podatku dochodowego za rok 2022 podatnicy będą rozliczać ją po raz pierwszy.

Kto może skorzystać z ulgi 4+ w PIT-28?

Z ulgi 4+ skorzystają rodzice lub opiekunowie co najmniej czworga dzieci, którzy:

•       wykonywali władzę rodzicielską,

•       byli opiekunem prawnym dziecka, które z nimi mieszkało,

•       byli rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

•       a wobec dorosłych, uczących się dzieci wykonywali ciążący obowiązek alimentacyjny albo byli rodzicem zastępczym.

Tu warto wskazać, że ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie. Ulga przysługuje w związku z wychowywaniem dzieci: małoletnich, dorosłych, ale otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wysokość ich rocznych dochodów oraz pełnoletnich uczących się dzieci do ukończenia 25. roku życia.

PIT 28:Wykorzystaj 5 nowych ulg podatkowych i obniż podatek do zapłaty

Źródło: shutterstock

Przychody objęte ulgą 4+

W przeciwieństwie do ulgi prorodzinnej, którą mogą rozliczyć tylko osoby rozliczające się wg skali podatkowej ulgę 4+ może zastosować większa część rodziców. Tą nową preferencją objęto również osoby rozliczające PIT-28. Dlatego też warto w tym roku przyjrzeć się dokładnie nowym ulgą. Tak by uniknąć zapłaty podatku lub obniżyć zobowiązanie do zapłaty. 

Limit ulgi 4+ w PIT-28

Ulga 4+ jest limitowana, limit dotyczy przychodów nieprzekraczających w roku podatkowym 85 528 zł rocznie u każdego z rodziców (opiekunów prawnych). Stąd podatnik rozliczający się ryczałtowo, który nie przekroczył w 2022 roku limitu 85 528 zł, będzie zwolniony z zapłaty podatku. W sytuacji, kiedy zapłacił zaliczki na ryczałt, uzyska ich zwrot.

2. Ulga na powrót w PIT-28

Rozliczający się ryczałtem za 2022 rok mają prawo do nieopodatkowanej kwoty 85.528 zł pod warunkiem zmiany rezydencji podatkowej z zagranicznej — na polską. Prawo do zwolnienia wymaga spełnienia szeregu warunków i dotyczy m.in. dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zmiana rezydencji podatkowej – kiedy można skorzystać z ulgi na powrót w PIT-28

Z ulgi na powrót podatnik skorzysta w PIT-28 pod warunkiem, że:

 1. w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz 
 2. podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym: 
  1. trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 
  2. okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 
 3. podatnik: 
  1. posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub 
  2. miał miejsce zamieszkania: – nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt 2, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt 2, oraz 
 4. posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz 
 5. nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przychody zwolnione z opodatkowania:

 • nie wpływają na inne limity podatkowe, 
 • nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu 

Jednocześnie warto wskazać, że suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152–154 nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł. Stąd podatnikowi przysługuje jeden limit do kwoty 85 528 zł w ramach ulgi dla rodzin 4+, seniorów i ulgi na powrót.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

3. Ulga dla pracujących seniorów w PIT-28

Seniorzy, którzy rozliczają się ryczałtowo, mają od 2022 r. prawo do preferencji podatkowej, pod warunkiem że zrezygnowali z pobierania emerytury i nadal pracują. Ze zwolnienia do wartości przychodu 85.528 zł skorzystać mogą osoby po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. roku życia w przypadku mężczyzn. W przypadku PIT-28 podatnik ma prawo do skorzystania ze zwolnienia, które jest limitowane do kwoty 85.528 zł.

4. Odliczenie składek na związki zawodowe w PIT-28

W PIT-28 podatnicy mają prawo do odliczenia składek zapłaconych na związki zawodowe. Odliczyć można składki do kwoty 500 zł. Nowa preferencja dotyczy wyłącznie składek członkowskich, stąd z ulgi skorzystać może wyłącznie osoba będąca na moment dokonania wpłaty — członkiem związku zawodowego. 

Osoby rozliczające PIT-28 mogą odliczyć składki zapłacone w 2022 roku, decyduje data dokonania przelewu / dokonania wpłaty w gotówce w siedzibie związków.

5. Ulga na konserwacje, renowacje lub nabycie zabytków w PIT-28

W PIT-28 za 2022 roku podatnicy mogą skorzystać z ulgi na zabytki. Z preferencji mogą skorzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, którzy ponieśli wydatki na:

1)    wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,

2)    prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków,

3)    odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskie.

Nowa preferencja podatkowa polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania:

 • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków).
 • Wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Ulga na zabytki — poradnik Ministerstwa Finansów

Rozlicz PIT-28 z e-pity.pl

Ze wszystkich wymienionych ulg podatkowych można skorzystać w programie naszego partnera, e-pity.pl.

Ulgi w PIT-28

Źródło: shutterstock

PIT-28Polski ŁadRozliczenie roczneEmeryturyUlga na dzieci