Ostatni miesiąc na wykorzystanie zaległego urlopu za 2021 rok

Ewelina Czechowicz

30 września 2022 upływa termin na wykorzystanie zaległego urlopu za 2021 r. Czy pracodawca musi udzielić urlopu we wskazanym przez pracownika terminie? Czy za skumulowane dni wolne można otrzymać ekwiwalent? – wyjaśniamy  

Zgodnie z treścią art. 168 kodeksu pracy pracownik ma prawo do tego aby wykorzystać zległy urlop do 30 września następnego roku kalendarzowego. Co stanie się z niewykorzystanym wolnym? Czy pracodawca udzieli dni wolnych czy może wypłacić świadczenia pieniężne?

Wymiar urlopu wypoczynkowego 

Każdemu pracownikowi, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w zależności od stażu pracy, przysługuje 20 dni lub 26 urlopu wypoczynkowego w ciągu roku.  Zgodnie z art. 152 § 1 K.p. pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy). Na wniosek pracownika może on zostać podzielony, ale ważnym aspektem jest, że część wypoczynku musi trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, wliczając w ten okres weekendy i święta (art. 162 K.p.).

Zaległy urlop należy wykorzystać do 30 września 2022 r.

Źródło: shutterstock

Zaległy urlop – od kiedy?

Sytuacje, w których powstaje zaległy urlop wymienia Kodeks pracy. Okolicznościami tymi są:

  • wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami – art. 164 § 1 KP,
  • szczególne potrzeby zakładu pracy – art. 164 § 2 KP
  • przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy (np. choroba) – art. 165 i 166 KP,
  • odwołanie pracownika z urlopu z powodu okoliczności nie przewidzianych w chwili rozpoczynania urlopu – art. 167 § 1 KP

Termin na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego 

Urlop jest przywilejem pracownika, co do zasady każdy pracownik powinien do 31 grudnia wykorzystać urlop za dany rok. W sytuacji, kiedy się to nie udaje z dniem 1 stycznia kolejnego roku urlop ten staje się urlopem zaległym, który pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi w terminie określonym w art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy , czyli do 30 września następnego roku. 30 września 2022 r. to ostateczny termin na rozpoczęcie zaległego urlopu.  Wystarczy rozpocząć wypoczynek 30 września by dni urlopu nie przepadły.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Urlop to niezbywalne prawo pracownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy pracownik nie może zrzec się urlopu ani przekazać go innej osobie. Pracodawca natomiast nie może w trakcie trwania stosunku pracy zamienić urlopu na ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje jedynie w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązywania stosunku pracy. Stąd za zaległy urlop pracownik nie może otrzymać wynagrodzenia. 

Kary za niewykorzystanie urlopu w terminie

Za niewykorzystanie urlopu w terminie grożą kary. Nieudzielenie urlopu zaległego do 30 września następnego roku kalendarzowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone sankcją grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł. Jeżeli zatem pracodawca nie dopilnuje, aby w pierwszej kolejności wykorzystany został urlop zaległy naraża się na karę grzywny.

Odpowiedzialność za niewykorzystanie urlopu w terminie

Odpowiedzialność za udzielenie pracownikom urlopów w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na pracodawcy i to on jest odpowiedzialny ze ewentualne naruszenia tego obowiązku. Dlatego też  pracodawca powinien zadbać o to, aby pracownicy w odpowiednim terminie złożyli wnioski urlopowe w celu sporządzenia planu urlopów lub w przypadku braku planu urlopów, uzgodnili termin wykorzystania urlopu w drodze indywidualnego porozumienia. Należy pamiętać, że plan urlopów powinien obejmować cały urlop jakim dysponuje pracownik, a więc również urlop zaległy.

UrlopUmowa o pracęKodeks pracy