Od 2022 roku zmiany w korygowaniu dokumentów rozliczeniowych ZUS

Iwona Maczalska

W styczniu 2022 roku wejdą w życie zmiany dotyczące korygowania deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu ZUS DRA. Zmiany dotkną m.in. terminu, w jakim płatnik może dokonać korekty. Co się zmieni?

» Zmiany w ubezpieczeniach społecznych, które wchodzą w życie od 18 września 2021 r.

Za sprawą nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw, już od stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać zmiany dotyczące korygowania imiennego raportu miesięcznego ZUS DRA oraz innych dokumentów rozliczeniowych ZUS. Zmieni się m.in. termin, w jakim płatnik będzie mógł samodzielnie dokonać korekty deklaracji.

Zmiany w korekcie druków ZUS 2022

Źródło: shutterstock

Tylko 5 lat na korektę deklaracji rozliczeniowych

Kluczową zmianą wprowadzoną nowelizacją ustawy o ZUS jest ograniczenie do 5 lat terminu składania korekt dokumentów rozliczeniowych przez płatników składek. Czas ten liczony będzie od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek  rozliczanych w tych dokumentach. 5-letni termin dotyczyć będzie jednak korekt dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2022 roku i miesiące kolejne.

Dokumenty korygujące za okresy rozliczeniowe od 1999 do 2021 roku, będzie można złożyć najpóźniej do dnia 1 stycznia 2024 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uczula jednak, że ,,po tych terminach korekty podstawy wymiaru składek będą ewidencjonowane wyłącznie  na koncie ubezpieczonego z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnej decyzji”.

Przekroczenie 5-letniego terminu na korektę - konsekwencje

Płatnik, który nie dotrzyma obowiązującego 5-letniego terminu, zostanie pozbawiony możliwości sporządzenia samodzielnej korekty. Od dnia przekroczenia terminu korekty będzie mógł bowiem dokonać wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To jednak nie wszystko. Jeżeli w wyniku korekty ZUS-u na koncie płatnika powstanie niedopłata – ZUS nie będzie miał prawa domagać się dopłaty należności. Jeżeli jednak w razie skorygowania dokumentów przez Zakład powstanie nadpłata składek – płatnik również nie będzie miał prawa domagać się zwrotu swojej należności. Każdorazowo powstała kwota (zarówno nadpłata, jak i niedopłata) zostanie zaliczona na poczet przyszłego rozliczenia składkowego z ZUS.  

Pozostałe zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych 2022

Ograniczenie terminu na dokonanie korekty deklaracji rozliczeniowych, to nie jedyna zmiana, jaka wejdzie w życie już z początkiem przyszłego roku. Nowelizacja ustawy o ZUS swoim zakresem obejmie również kwestie pobierania zasiłków chorobowych, egzekucji należności składkowych, czy też zmian w informacji ZUS IWA. Więcej na ten temat w artykule ,, Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych opublikowane w Dzienniku Ustaw”.

ZUSPolski ŁadSkładka zdrowotna