Od 1 września wyższa kwota zwolnienia w ZUS za finansowanie posiłków dla pracowników

Ewelina Czechowicz

Benefity żywieniowe, to jedne z najatrakcyjniejszych świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Już od 1 września wzrośnie wartość zwolnienia ze składek ZUS finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom. Dzięki korzystnej zmianie prawa posiłki dla pracowników, bony i talony na obiady mogą być częściej stosowane przez pracodawców.  

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od 1 września podwyższona zostanie kwota zwolnienia ze składek ZUS wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom.

Od 1 września 450 zł na dofinansowanie posiłków dla pracowników bez ZUS

Już od 1 września 2023 r. pracodawca będzie mógł odjąć 450 zł miesięcznie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie to koszt finansowanych przez niego posiłków, które są udostępniane pracownikom bez prawa do ekwiwalentu. Dotąd kwota ta wynosiła 300 zł.

Rozporządzenie MINISTRA RODZINY I P OLITYKI SPOŁECZNEJ1)  z dnia 9 sierpnia 2023 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Źródło:  Dziennik Ustaw z 2023 poz. 1665

Kiedy pracodawca musi zapewnić posiłki dla pracowników?

W myśl obowiązujących przepisów, znajdujących się w Kodeksie pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Nowe przepisy i podwyżka do 450 zł kwoty finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom wynika z konieczności realizacji informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. "Ochrona praw pracowników delegowanych z Polski do państw UE w zakresie transferu składek na ubezpieczenie społeczne naliczanych przez zagraniczne kasy urlopowe m.in. przy wypłatach ekwiwalentów za niewykorzystany urlop".

Od 1 września wyższa kwota zwolnienia z ZUS za posiłki dla pracowników

Źródło: Shutterstock

450 zł bez ZUS przy finansowaniu posiłków dla pracowników

Do końca lutego 2022 r. podstawy wymiaru składek nie stanowiły przychody pracownika z tytułu finansowanych przez pracodawcę posiłków – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł. Limit ten został podwyższony 1 marca 2022 r. i aktualnie  wynosi 300 zł. Od 1 września kwota ta wzrośnie do 450 zł, co jak wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ma na celu „urealnienie kwoty wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, konieczne, chociażby z uwagi na wzrost cen towarów, w tym żywności.

Od 1 września również bony, kupony, talony i karty przedpłacowe zwolnione z ZUS

Nie tylko wzrośnie kwota limitu, od którego nie są opłacane składki ZUS. Od 1 września, zwolnione z opłacania składek ZUS do 450 zł będą także wartości:

  • kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłacowych, które uprawniają do nabycia wyłącznie posiłków lub przetworzonych produktów żywnościowych nadających się do bezpośredniego spożycia w placówkach gastronomicznych.

Posiłki finansowane przez pracodawcę a PIT

Limit zwolnienia w ZUS zostanie od 1 września podniesiony do 450 zł, jednak benefity żywieniowe podlegają PIT, i to może powstrzymywać pracodawców od wprowadzania tego rodzaju świadczenia w firmie. Pracownik, który otrzymuje dofinansowanie posiłków, musi zapłacić od niego podatek tak jak od wynagrodzenia. W przypadku osób  zatrudnionych na umowę o pracę jest to przychód ze stosunku pracy. W przypadku zleceniobiorców i członków rady nadzorczej wynagradzanych z tego tytułu jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. W każdym z tych przypadków, należy odprowadzić podatek jak od wynagrodzenia. Z kolei pracodawca, który decyduje się na wprowadzenie tego rodzaju świadczeń, może, wydatki ponoszone na finansowanie posiłków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że zostaną właściwie udokumentowane oraz zostaną poniesione w celu np.  zwiększenia motywacji pracowników, ich wydajności czy efektywności albo będą stanowić zachętę do podjęcia lub kontynuowania pracy u danego przedsiębiorcy – co potwierdzają wydane przez KIS interpretacje indywidualne z 23 maja 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.136.2018.2.NL) i z 2 września 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.175.2019.3.AD). 

Wprowadzona zmiana z pewnością jest na korzyść pracowników, a pracodawcą da możliwość rozszerzenia pakietu benefitów i zwiększenia atrakcyjności miejsca pracy. Często bowiem wśród pracowników dofinansowanie posiłków jest wymieniane w czołówce najbardziej atrakcyjnych świadczeń pozapłacowych. 

KsięgowośćZUSPodatek PIT