Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Obowiązki płatników w interpretacjach ZUS

Gazeta Podatkowa

Zdarza się, że płatnicy składek mają problemy z interpretacją przepisów w zakresie m.in. ustalenia zatrudnionej osobie (w tym na podstawie umowy zlecenia) charakteru ubezpieczeń społecznych oraz zastosowania ulgi w opłacie za siebie składek. W takiej sytuacji mogą zwrócić się do ZUS z wnioskiem o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Emeryt na etacie i zleceniu

Zleceniodawcy zatrudniający emerytów (lub rencistów) często mają wątpliwości z prawidłowym ustaleniem charakteru ubezpieczeń w ZUS takim osobom, czego dowodem jest interpretacja indywidualna Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 3 października 2019 r., znak DI/100000/43/917/2019.

Rozpatrywana przez organ rentowy sprawa dotyczyła zleceniodawcy zamierzającego zawrzeć umowy zlecenia z osobami mającymi ustalone prawo do emerytury (lub renty), które są zatrudnione w innej firmie na etacie i otrzymują z tego tytułu pensję niższą od minimalnej. Jak wyjaśnił zleceniodawca, umowy zlecenia nie będą zawarte z własnym pracodawcą ani wykonywane na jego rzecz. Płatnik uważał, że wskazane osoby nie będą podlegały obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ze zlecenia, ponieważ do zwolnienia ich z tych ubezpieczeń wystarczy samo zatrudnienie na etacie (niezależnie od wysokości pensji uzyskiwanej przez nie z etatu).

Organ rentowy w swoim stanowisku przypomniał, że osoba zatrudniona na etacie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Ta sama zasada dotyczy pracownika posiadającego ustalone prawo do emerytury (lub renty). Równocześnie ZUS wyjaśnił, że z art. 9 ust. 4a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową, wynika, że emeryt (lub rencista) wykonujący umowę zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, o ile równocześnie nie pozostaje w stosunku pracy, ale m.in. z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 9 ust. 2c tej ustawy. Przepis ten wskazuje, że osoba wykonująca umowę zlecenia, której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia. Reguła ta ma zastosowanie także przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy będącego emerytem (lub rencistą), który jest jednocześnie zatrudniony na etacie. W takim przypadku w pierwszej kolejności uwzględnia się podstawę wymiaru składek społecznych ze stosunku pracy.

Reasumując, osoba posiadająca ustalone prawo do emerytury (lub renty) zatrudniona na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem niższym niż minimalne, z tytułu jednocześnie wykonywanego zlecenia (zawartego z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywanego na rzecz własnego pracodawcy) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS.

Prawo do opłacania małego ZUS

Od 1 stycznia 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uzależnionej od przychodu uzyskiwanego z prowadzonej firmy (tzw. mały ZUS). Określa to art. 18c ustawy systemowej. Ulga ta jest skierowana do przedsiębiorcy, którego roczny przychód z tytułu prowadzenia tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnej płacy obowiązującej w grudniu poprzedniego roku. Prawo do tej ulgi przysługuje jednak osobie, która m.in. nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy (art. 18c ust. 11 pkt 5 ustawy systemowej).

Wątpliwości z interpretacją powyższego warunku miał przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie od 2003 r. W okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 października 2018 r. był dodatkowo zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od 1 stycznia 2019 r. jako przedsiębiorca opłaca z działalności tzw. mały ZUS. W czasie korzystania z tej ulgi rozpoczął współpracę z byłym pracodawcą. Jak wskazał, czynności wykonywane w zakresie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy różnią się od czynności wcześniej przez niego wykonywanych na etacie. Uważa, że jest uprawniony do opłacania tzw. małego ZUS. Nie będąc jednak pewnym swojego stanowiska, zwrócił się do ZUS z wnioskiem o jego potwierdzenie.

Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z dnia 21 sierpnia 2019 r., znak DI/100000/43/662/2019, wyjaśnił, że tzw. małego ZUS nie mogą opłacać m.in. osoby, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach m.in. stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Zwrócił jednak uwagę, że w analizowanej sprawie wskazane wyłączenie nie ma zastosowania, ponieważ czynności wykonywane przez przedsiębiorcę na rzecz byłego pracodawcy nie są czynnościami tożsamymi z tymi, które wcześniej wykonywał on w ramach stosunku pracy.

W uzupełnieniu tego stanowiska warto też przywołać interpretację indywidualną Oddziału ZUS w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2018 r., znak WPI/200000/43/344/2018, w której organ rentowy wskazał, że pod pojęciem byłego pracodawcy rozumie się każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności, w tym pracodawcę, z którym prowadzący działalność nie rozwiązał umowy o pracę. Tym samym pojęcie byłego pracodawcy nie odnosi się do podmiotu, z którym umowa o pracę została zawarta w trakcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (por. też interpretację indywidualną Oddziału ZUS w Lublinie z dnia 28 maja 2018 r., znak WPI/200000/43/620/2018).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.)


autor: Aneta Dąbrowska
Gazeta Podatkowa nr 96 (1658) z dnia 2019-12-02

Zatrudnianie emerytów i rencistów. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

ZUSNiski ZUS