Nowela ustaw podatkowych PIT, CIT, VAT podpisana przez Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację najważniejszych ustaw podatkowych. Zmiany obejmą m.in. ustawę o PIT, CIT, VAT oraz Ordynację podatkową. Nowela wejdzie w życie z dniem 1 lipca.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza zmiany w:

 1. ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 4. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 5. ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 6. ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku,
 7. ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza zmiany obejmujące, m.in.:

 1. dostosowanie przepisów o podatku dochodowym do PKWiU ustalonej w drodze rozporządzenia z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);
 2. ograniczenie obowiązków płatników będących organami rentowymi;
 3. modyfikację zasad zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa KAS;
 4. zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box);
 5. ustalanie zaliczek w przypadku zatorów płatniczych;
 6. korygowanie zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi udostępniania wstępnie wypełnionego zeznania przez organ podatkowy;
 7. wprowadzenie nowej szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;
 8. rozszerzenie definicji legalnej „deklaracji” poprzez objęcie jej zakresem sprawozdań;
 9. modyfikację przepisów normujących indywidualne rachunki podatkowe;
 10. zniesienie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z tytułu stypendium doktoranckiego oraz
 11. wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez zagraniczną spółkę celową, z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika, na zasadach określonych w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem przepisów: dostosowujących przepisy podatkowe do PKWiU z 2015 r., przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przepisu wprowadzającego szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz przepisu określającego zasady obliczania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Źródło: Prezydent.pl

Podatek PIT