Nowe kody w ubezpieczeniach w ZUS od 5 sierpnia 2023 r. - lista zmian

Ewelina Czechowicz

Od jutra zaczną obowiązywać zmiany dotyczące kodów ubezpieczeń. Sprawdź co i dlaczego się zmienia. Z jakich oznaczeń należy korzystać, oznaczając kody ubezpieczeń.

Z uwagi na zmiany wprowadzone w rozporządzeniu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie ws. określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów zmienią się kody ubezpieczeń w ZUS.

Zmiany w kodach ubezpieczeń z uwagi na zmiany przepisów

Zmiany w kodach ubezpieczeń wynikają, ze  zmian  jakie wprowadzono do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które z kolei wprowadziła nowela ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Inne zmiany wynikają ze zmian dokonanych w Kodeksie pracy ustawą z dnia 9 marca 2023 r. Nowe przepisy wprowadzają zmiany dotyczące kodów ubezpieczeń, świadczeń oraz dodano nowe oznaczenia np. nowy kod dla urlopu opiekuńczego, który obowiązuje od kwietnia 2023 r.

Od 26 kwietnia 2023 r. dwa nowe urlopy w Kodeksie pracy. W jakiej formie złożyć wniosek? - PIT.pl

Nowe kody w ubezpieczeniach z ZUS

Już od 5 sierpnia w ZUS należy korzystać z wielu nowych oznaczeń w kodach ubezpieczeń, poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Nowe kody w ubezpieczeniach w ZUS od 5 sierpnia 2023 r.

Źródło: Shutterstock

Nowe kody w ubezpieczeniach w ZUS — lista

Od 5 sierpnia 2023 r. pojawiają się nowe kody w ubezpieczeniach w ZUS:

 • 09  42 – osoba niepobierająca zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14  grudnia  1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu niepodlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z  innego tytułu, której nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 18  23 – student lub doktorant, który odbywa kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, absolwent, który odbywa w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

W części XI „Kod świadczenia/przerwy”

 • 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 1731 k.p.,

W dziale 3 „Rodzaj świadczenia i przerwy” nowe kody to:

 • 337 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • 338 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, przysługującego w wymiarze do 9 tygodni udzielonego na podstawie art. 1821a § 4 k.p. i art. 183 § 5 k.p.,
 • 339 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • 340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni udzielonego na podstawie art. 1821a § 4 k.p. i art. 183 § 5 k.p..

Zmiany w kodach w ubezpieczeniach w ZUS

 • 11  10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej oraz żołnierz odbywający zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia,
 • 18  11 – student lub doktorant, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • 18  12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 21  10 – dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • 22  10 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej, lub osoba represjonowana z powodów politycznych, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 25  10 – emeryt lub rencista zamieszkały w  Rzeczypospolitej Polskiej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • 25  11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 

ZUSHOT