Modyfikacja ulgi mieszkaniowej w Polskim Ładzie

Ewelina Czechowicz

Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych. Wśród przepisów które zawiera projekt ustawy znajdują się m.in. zapisy dotyczące modyfikacji ulgi mieszkaniowej. Co się zmieni? Kto skorzysta jeśli zmiany wejdą w życie w projektowanym kształcie?

Zakup nieruchomości, zamiana małego mieszkania na większe to jedna z najdroższych i najtrudniejszych inwestycji dla polskich rodzin. Nie każda może pozwolić sobie na własne mieszkanie, a niektórych skutecznie powstrzymują podatki od inwestycji, by poprawić warunki mieszkaniowe.

Ulga mieszkaniowa

Jednym ze zwolnień podatkowych zawartych w ustawie o PIT jest ulga mieszkaniowa. Zgodnie z  art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o  PIT  czytamy, że "wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli uzyskane przychody z tego tytułu przeznaczone zostaną na własne cele mieszkaniowe". Kwota zwolnienia jest limitowana i zależy od tego, w jakiej części uzyskany przychód zostanie wydatkowany na cele mieszkaniowe, tzn. zwolniony od podatku jest dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Warunkiem zwolnienia jest poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe w określonym terminie, tzn. począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Przepis art. 21 ust. 25 ustawy PIT określa katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe. Do wydatków tych zalicza się m.in. wydatki na:

  1. nabycie budynku mieszkalnego,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  3. na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, a
  4. także na budowę, adaptację czy też remont własnego budynku mieszkalnego bądź lokalu mieszkalnego.

Za wydatki na własne cele mieszkaniowe uznaje się też wydatki na spłatę kredytu wraz z odsetkami, w tym także tzw. kredytu refinansowego i konsolidacyjnego, zaciągniętych na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Ulga mieszkaniowa w Polskim Ładzie

Źródło:shutterstock

Ulga mieszkaniowa tylko dla współkredytobiorcy i współwłaściciela

Organy podatkowe nie są jednoznaczne w rozstrzyganiu kwestii wydatków, które są zaliczane do wydatków na własne cele mieszkaniowe

W zakresie uznania za wydatki na własne cele mieszkaniowe wydatków na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe często występują  rozbieżności w praktyce organów podatkowych oraz w orzecznictwie sądowym. Część orzeczeń kwestionuje wszystkie wydatki związane z zaciągniętym kredytem (spłata kapitału i odsetki) na nabycie zbywanej nieruchomości, gdyż nie traktuje ich jako wydatków realizujących cel mieszkaniowy. Część natomiast uznaje wydatki związane z takim kredytem jako wydatki rozliczane w ramach ulgi mieszkaniowej, ale w części, w jakiej nie zostały już ujęte w kosztach nabycia zbywanej nieruchomości.

Bon mieszkaniowy w ramach "Polskiego Ładu"

Zmiany dotyczące ulgi mieszkaniowej w projekcie Polskiego Ładu

Projekt ustawy przygotowany przez resort finansów wprowadza zmiany polegające na, doprecyzowaniu pkt 3 w art. 21 ust. 1 wskazanie w przepisie art. 21 ust. 30a ustawy PIT. W projektowanym kształcie uznaje się, że wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe to również  wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetki od tego kredytu (pożyczki) zaciągnięte na zbywaną nieruchomość lub określone prawo majątkowe, niezależnie od tego, czy w kosztach uzyskania przychodów uwzględnione zostały już wydatki sfinansowane tym kredytem (pożyczką), dotyczące zakupu (kosztu nabycia) i nakładów na przedmiotową nieruchomość lub prawo majątkowe. Jeśli zmiana wejdzie w życie w projektowanym kształcie zyskają na niej osoby, które poniosły wydatki na spłatę kredytu na zbywaną nieruchomość. Przepis wykluczy rozbieżności organów podatkowych w zakresie kwalfikowania tych wydatków i powinien rozwiać wątpliwości  fiskusa w zakresie prawa do ulgi mieszkaniowej. 

NieruchomościOdliczenia w PITPolski ŁadRozliczenie rocznePodatek PIT