Kary za błąd w nowym JPK_VAT nie będą nakładane automatycznie

Ewelina Czechowicz

Do 25 listopada 2020 r. po raz pierwszy trzeba przesłać do urzędu skarbowego nowy JPK_VAT za październik. Jedną z nowości są oznaczenia GTU. Przedsiębiorcy mają wiele wątpliwości związanych z zakwalifikowaniem towarów i usług do określonych grup.  W związku z wątpliwościami związanymi z kodami GTU do Ministra Finansów została skierowana interpelacja nr 12180 w sprawie kodów grupy towarów i usług (GTU), czy zatem można się spodziewać zmian w kodach GTU?

» Nowe kody GTU do oznaczania faktur sprzedaży czy zakupu?

Przedsiębiorcy mają wątpliwości

Jak wskazuje w interpelacji Posłanka Urszula Nowogórska przedsiębiorcy, mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących kodów GTU. 

W związku z interpelacją autorka pyta ministerstwo finansów:

  1. Z czego wynikają wprowadzone zmiany?
  2. Dlaczego się na nie zdecydowano?
  3. Czy zmiany były konsultowane z przedsiębiorcami i księgowymi? Jeśli tak, to kiedy i jakie były wnioski z konsultacji? Jeśli nie, to dlaczego ich zaniechano?
  4. Czy w związku z licznymi głosami służb księgowych i przedsiębiorców przewiduje się jakieś zmiany w zakresie GTU?
  5. Jakie sankcje poniesie podatnik, jeżeli na wszelki wypadek użyje jakiegoś kodu lub błędnie zakwalifikuje transakcję?
  6. Czy przed nałożeniem kary podatnik będzie informowany o nieprawidłowościach i czy dostanie czas na korektę?

zmiany w kodach GTU
Źródło: shutterstock.com

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację 

Zgodnie z treścią odpowiedzi ministerstwo poinformowało, że nowe rozwiązania stanowią dla podatników uproszczenie, dzięki nim nie muszą oni składać odrębnie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej i odrębnie ewidencji w formie pliku JPK_VAT. 

Kody GTU były konsultowane 

Projekt rozporządzenia wykonawczego był przekazany przy piśmie z 30 lipca 2019 r. do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania. Zgłoszone uwagi w toku konsultacji były przedmiotem analiz, a ich wyniki znalazły odzwierciedlenie w raporcie z konsultacji opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

Błędne oznaczenia kodu GTU w nowej strukturze JPK. MF radzi, jak dokonać korekty

Nowy JPK_VAT i kody GTU

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Na jego podstawie zostały opracowane wzory JPK_VAT, w formie JPK_V7M – dla podatników rozliczających się z podatku od towarów i usług miesięcznie oraz JPK_V7K – dla podatników rozliczających się z podatku od towarów i usług kwartalnie.

Nowy JPK_VAT nowe zasady ewidencji – więcej obowiązków dla przedsiębiorców

Kluczową zmianą, jaka została wprowadzona do nowego pliku JPK_VAT są oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13.

Wprowadzone dodatkowe pozycje w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT w postaci grup towarów i usług GTU ukierunkowane są na podniesienie efektywności analityki Krajowej Administracji Skarbowej służącej identyfikacji oszustw podatkowych, zmniejszenie ilości kontroli podatkowych i celno-skarbowych oraz ograniczenie czasu ich trwania, a w konsekwencji mają przełożyć się na eliminację przypadków nieuczciwej konkurencji rynkowej. 

Ministerstwo analizuje konieczność wprowadzenia zmian w zakresie GTU

Jak wskazał Jan Sarnowski w odpowiedzi na interpelację: „W chwili obecnej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzone są analizy dotyczące konieczności ewentualnego wprowadzenia zmian w rozporządzeniu wykonawczym w zakresie GTU”.

Kary za błąd w nowym JPK_VAT nie będą nakładane automatycznie 

Jak mówi Jan Sarnowski,  należy wskazać, iż wprowadzona została kara pieniężna w wysokości 500 zł  za błędy w przesłanej ewidencji, mająca na celu zobligowanie podatników do dołożenia większej staranności przy wypełnianiu plików JPK_VAT. Podkreśla, że kary nie będą nakładane automatycznie, ponieważ mają charakter fakultatywny. Zastrzega, że kara może być nakładana tylko na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikacje prawidłowości transakcji, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego uzna, że nałożenie tej kary jest zasadne.

Najpierw wezwanie do korekty

Jan Sarnowski, podkreśla że nałożenie  kary przez naczelnika urzędu skarbowego za błąd w nowym JPK_VAT poprzedzone będzie wezwaniem podatnika do skorygowania błędów, w którym błędy zostaną wskazane. Kara pieniężna nie będzie nakładana, jeżeli podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania:

  1. prześle skorygowany plik w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub
  2. złoży wyjaśnienia, w których wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

 

Zmiany w VATJPK Jednolity Plik Kontrolny