Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

MF rozpoczyna konsultacje podatkowe w sprawie ulgi termomodernizacyjnej

10.04.2019 07:46 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu objaśnień podatkowych dotyczących stosowania przepisów regulujących w podatku dochodowym od osób fizycznych preferencje wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Konsultacje dotyczą stosowania przepisów o uldze termomodernizacyjnej zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga termomodernizacyjna – czy w zeznaniu rocznym PIT można ująć wydatki na docieplenie

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2246), zwana dalej „nowelizacją”.

Nowelizacja realizuje w prawie podatkowym jeden z priorytetów Rządu, jakim jest przyspieszenie procesu poprawy jakości powietrza skutkujące dotrzymaniem norm jakości powietrza, wynikających z krajowych i unijnych przepisów w zakresie ochrony powietrza (w tym także ograniczenie smogu w sezonie grzewczym).

Audyt termomodernizacyjny można już przeprowadzać

Nowelizacja wprowadziła do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43) możliwość odliczenia od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jest to tzw. ulga termomodernizacyjna.

Ponadto nowelizacja wprowadziła zwolnienie z podatku dochodowego dla osób otrzymujących pomoc ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”, w szczególności w formie dotacji lub umorzenia pożyczek.

W projekcie objaśnień podatkowych opisano zasady stosowania przepisów regulujących zarówno ulgę jak i zwolnienie podatkowe, związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga termomodernizacyjna po raz pierwszy w PIT za 2019 rok składany na początku 2020

Ponieważ podatnicy po raz pierwszy będą dokonywali odliczeń z tytułu wydatków związanych z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi w zeznaniach podatkowych za 2019 r. składanych w 2020 r. MF zdecydowało o potrzebie wydania tych objaśnień. Z uwagi na otwartą formułę konsultacji podatkowych oraz ich dostępność przez Internet, weźmie w nich udział liczna grupa podmiotów zainteresowanych tym zagadnieniem, w tym podatników realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii, zebranie uwag i sugestii, w zakresie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych odnośnie do konsultowanego projektu objaśnień.

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów i dostępne są do dnia 22 kwietnia 2019 r. pod adresem e-mail: [email protected]. Możliwe jest także wysłanie odpowiedzi na konsultacje drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Podatków Dochodowych
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

W przypadku przesyłania opinii e-mailem lub na adres Ministerstwa Finansów, prosi się o dołączenie wersji edytowalnej zgłaszanych uwag.

Analizie będą poddawane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji. Ministerstwo Finansów zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych opinii na stronie na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów www.gov.pl/ w zakładce „O ministerstwie” >> „Prawo” >> „Konsultacje podatkowe”.

Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych. Informuję, że w przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Źródło: www.gov.pl/web/finanse

NieruchomościPIT-37Rozliczenie roczne