Limity podatkowe 2021. Będą wyższe niż w 2020 roku

Iwona Maczalska

NBP ogłosiło średni kurs euro na pierwszy dzień roboczy października. Kurs euro z tego dnia jest niezmiernie ważny, bowiem na jego podstawie dokonuje się obliczenia istotnych limitów podatkowych. Mowa w szczególności o limitach określających małego podatnika PIT, CIT, VAT, czy limicie stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 roku.

Średni kurs euro ustalany przez NBP na pierwszy roboczy dzień października pozwala obliczyć wysokość kilku ważnych wskaźników podatkowych na 2021 rok. Zmiana kursu euro oznacza zmianę wysokości limitów określających małego podatnika PIT i VAT, zmianę kwoty amortyzacji jednorazowej de minimis, czy limitów do stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2021 roku.

Nowe limity podatkowe 2021

Źródło: shutterstock

Nowa stawka kursu euro na dzień 1 października a nowe limity na 2021 rok

NBP podało, że średni kurs euro na pierwszy dzień roboczy października wynosi 4,5153 zł. Oznacza to, że jest on wyższy niż ten obowiązujący rok temu (4,3734 zł). Podwyżka kursu euro w stosunku do dnia 1 października 2019 roku oznacza, że limity podatkowe obowiązujące od stycznia 2021 roku również ulegną podwyższeniu. Podwyższeniu ulegną więc limity:

  1. amortyzacji de minimis,
  2. małego podatnika PIT i VAT,
  3. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  4. stosowania pełnej lub uproszczonej rachunkowości.

Limit amortyzacji de minimis w 2021 roku

Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Amortyzacja 50’000 euro
RokLimit
2021 50'000 euro
226'000 zł
202050'000 euro219'000 zł

 Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Dodatkowym warunkiem stosowania amortyzacji de minimis jest status małego podatnika PIT.

Mały podatnik PIT i VAT - nowy limit 2021 roku

Warunkiem rozliczania się jako mały podatnik PIT / VAT jest uzyskiwanie niewielkiego obrotu rocznego. Podatnik, którego obrót pozwala na kwalifikację do tej grupy, może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona co do zasady na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50'000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

RokMały podatnik PIT
20212'000’000 €
9'031'000 PLN
20202'000’000 €8’747’000 PLN

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

RokMały podatnik VATMały podatnik pośrednik
20211’200’000 €
5'418'000 PLN45’000 €
203'000 PLN
20201’200’000 €5'248'000 PLN45’000 €197'000 PLN

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - limity na 2021

Jedną z metod opodatkowania swoich dochodów z działalności gospodarczej, w tym prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej lub z tytułu najmu, dzierżawy i umów podobnych, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W kolejnych latach prowadzenia działalności kontynuacja tej formy opodatkowania lub zmiana zasad opodatkowania na ryczałtowe wymaga określonego limitu przychodów. Ponadto wybór tej formy wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, a w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Według aktualnie obowiązujących przepisów limit dla ryczałtu wynosi 250 tys. euro

 Limit*
Działalność samodzielnaDla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalnośćBrak limituBrak limitu
Podmioty kontynuujące działalność250’000 euro**1'128'825 zł250’000 euro**1'128'825 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Nie dokonuje się w tym przypadku zaokrągleń. 

Uwaga! Możliwe zmiany od 2021 roku:  Rada Ministrów 15 września przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (nr projektu w wykazie prac legislacyjnych UD126). Projekt zakłada wprowadzenie szeregu zmian w tym m.in. podniesienie limitu stosowania opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. W myśl projektu limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjowanych ma zostać podniesiony z 250 tys. euro do 2 mln euro w 2021 roku

Mały podatnik CIT w 2021 roku

Dla ustalenia limitu rozliczania się jako mały podatnik CITrównież stosuje się średni kurs euro na pierwszy dzień roboczy października, ogłoszony przez NBP. Aktualnie limit sprzedaży dla małego podatnika CIT wynosi 2 mln euro.

RokMały podatnik CIT
20212'000’000 €9'031'000 PLN
20202'000’000 €8’747’000 PLN

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładajacy zwiększenie limitu uprawniającego do korzystania z 9% stawki CIT, z obecnego 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Pełna i uproszczona rachunkowość – limity 2021 

W roku 2021 do ustalenia limitów dla celów pełnej lub uproszczonej rachunkowości, a także celem uproszczeń jako jednostki małe lub mikro, należy zastosować kurs euro z pierwszego dnia roboczego października. 

Limit wg ustawyLimit w zł*Rok obrotowy
2'000’000 euro9'030'600 zł2021
2'000’000 euro8’746’800 zł2020

* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

01.10.2020 r.4,5153 zł

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

RyczałtInne podatki