Kody literowe na zwolnieniach lekarskich i ich znaczenie

Ewelina Czechowicz

Zaświadczenia lekarskie zawierają określone kody literowe oznaczane literami od A do E. Wyjaśniamy co one oznaczają i jaki mają wpływ na przyznanie prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokość.

Zwolnienia lekarskie wystawiona przez lekarzy w związku z chorobą czy pobytem w szpitalu zawierają  stosowne oznaczenia literowe. Od danego oznaczenia uzależnione jest to czy pracownik skorzysta z przedłużonej ochrony ubezpieczeniowej, dłuższego okresu zasiłku. Od danego oznaczenia zależy też podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i jego wysokość.

Art. 57

W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość zgodnie z art. 7 zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia pkt 2, art. 8 okres pobierania zasiłku chorobowego, art. 9 zaliczenie niezdolności do pracy do okresu trwania zasiłku chorobowego ust. 2, art. 11 podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ust. 2 pkt 1 i art. 16 niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu a zasiłek chorobowy podaje się z zastosowaniem następujących kodów literowych:

1) kod A - oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni - spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;

2) kod B - oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;

3) kod C - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;

4) kod D - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;

5) kod E - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, o której mowa w art. 7 zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia pkt 2.

2. W zaświadczeniu lekarskim, na pisemny wniosek ubezpieczonego, nie umieszcza się kodu "B" i "D"

Źródło:  Dz.U.2021.0.1133 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Kody literowe w L4 – znaczenie i konsekwencje prawne

Zastosowanie określonego kodu ma istotne znaczenie i niesie za sobą konsekwencje prawne.

Kod chorobyZnaczenie i konsekwencje
Kod AZastosowanie kodu „A” oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni – spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą. Zamieszczenie tej informacji sprawi, że ubezpieczony nie będzie mógł nabyć prawa do zasiłku chorobowego na nowy okres zasiłkowy, tj. na kolejne 182 dni.
Kod BKiedy w zwolnieniu lekarskim pojawia się kod B oznacza on  niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży. Informacja ta uprawnia do ustalenia okresu zasiłkowego wynoszącego do 270 dni oraz nabycia prawa do zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przy zastosowaniu 100% podstawy wymiaru.
Kod COznaczone kodem C zwolnienie lekarskie wskazuje na niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu i powoduje wyłączenie ochrony w postaci prawa do zasiłku chorobowego przez okres pierwszych 5 dni niezdolności do pracy.
Kod DZ kolei w sytuacji kiedy w zwolnieniu lekarskim zastosowano kod D, oznacza on niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą. Informacja ta uprawnia do ustalenia okresu zasiłkowego wynoszącego do 270 dni.
Kod EW sytuacji kiedy zwolnienie lekarskie oznaczono kodem E, pacjent choruje na chorobę zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobę, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. Informacja ta jest podstawą do zastosowania przedłużonej ochrony ubezpieczeniowej.

Źródło: opracowanie własne PIT.pl na podstawie art. 57 Dz.U.2021.0.1133 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 

Ubezpieczony otrzymujący zwolnienie lekarskie może złożyć pisemny wniosek o nie wskazywanie w zaświadczeniu lekarskim kodu B oraz D.

Czy pracodawca widzi kod na L4?

Kod chodroby jest przekazywany pracodawcy, aby ten mógł we właściwy sposób ustalic wysokość przysługującego zasiłku chorobowego. Pracodawca widzi kod choroby w celu właściwego ustalenia wysokości przysługującego zasiłku chorobowego, który w zależności od sytuacji może wynosić 80% lub 100%. Pracodawca nie widzi, jaki kod choroby został wpisany do zwolnienia lekarskiego. Brak informacji o rodzaju choroby na zwolnieniu lekarskim ma chronić prywatność pracownika. 

Od 29 lipca 2022 r. zmiany w formularzach ZUS - PIT.pl

Kody literowe na zwolnieniach lekarskich i ich znaczenie

Źródło: shutterstock

Ubezpieczenie chorobowe

Składkę na ubezpieczenie chorobowe opłaca ubezpieczony, wynosi ona 2,45 %. Z ubezpieczenia chorobowego finansowane są takie świadczenia jak:

 • zasiłek chorobowy;
 • zasiłek opiekuńczy;
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek macierzyński.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy może być wypłacany maksymalnie przez 182 dni. W przypadku gruźlicy albo gdy niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży, okres wypłaty świadczenia wynosi do 270 dni. Pracownicy przed zasiłkiem dostają wynagrodzenie chorobowe.

W przypadku pracowników świadczenie jest wypłacane przez pierwsze 33 dni choroby. Pracownicy w wieku powyżej 50 roku życia otrzymują je przez 14 dni choroby.  Zasiłek chorobowy jest wypłacany albo od 34 dnia choroby albo 15 w zależności od wieku Ubezpieczonego. Prawo do niego przysługuje po 30 albo 90 dniach ubezpieczenia Zasiłek chorobowy przysługuje po tzw. okresie wyczekiwania, czyli po określonym czasie od rozpoczęcia pracy i opłacania składek. Okres ten wynosi:

 • 30 dni – jeśli Ubezpieczony jest pracownikiem lub osobą ubezpieczoną obowiązkowo z innego tytułu
 • 90 dni – jeśli Ubezpieczony jest zleceniobiorcą lub przedsiębiorcą, czyli osobą, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie. Do okresu wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy pracy i ubezpieczenia chorobowego, czyli np. wcześniejsze okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jest to możliwe pod warunkiem, że przerwa między nimi nie przekracza 30 dni albo – jeśli jest dłuższa – jest spowodowana urlopem wychowawczym lub bezpłatnym bądź odbywaniem czynnej służby wojskowej.

 

Bez okresu wyczekiwania zasiłek przysługuje:

 1.  absolwentom uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, jeżeli zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia studiów lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej,
 2.  pracownikom, którzy byli wcześniej – u innych pracodawców – zatrudnieni przez co najmniej 10 lat; dotyczy to także innych osób obowiązkowo ubezpieczonych (zob. tabela na s. 2), jeśli mają co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia),
 3.  jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 4.  posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji,
 5.  funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 

Ważne zmiany w zasiłkach z ZUS od 2022 r. - PIT.pl

 

 

ZUSZasiłkiChoroba, wypadek