Kiedy rozporządzenie w sprawie płacy minimalnej 2023? Rząd ma coraz mniej czasu

Iwona Maczalska

Rząd ma coraz mniej czasu na wydanie ostatecznego rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku. Jaka płaca minimalna będzie obowiązywała w przyszłym roku i kiedy zostanie opublikowane rozporządzenie w Dzienniku Ustaw?

29 lipca informowaliśmy o pojawieniu się projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia Minimalnego w 2023 roku. W myśl projektu płaca minimalna w 2023 roku ma wzrosnąć dwukrotnie. Co się zmieni i kiedy zostanie opublikowane właściwe rozporządzenie w Dzienniku Ustaw?

Źródło: shutterstock

Płaca minimalna – podwójny wzrost w 2023 roku

W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby od 1 stycznia najniższa pensja wynosiła 3.383 zł brutto, a od 1 lipca - 3.450 zł. Podwyżka płacy minimalnej ma mieć miejsce w 2023 r. dwukrotnie -  jedna od 1 stycznia, druga od 1 lipca przyszłego roku. Więcej na ten temat w artykule ,, Dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. Są propozycje rządu”.

Na co wpłynie wzrost minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie ustalane każdego roku nie jest zupełnie samodzielnym wskaźnikiem. Ma on bowiem wpływ na wiele świadczeń pobieranych w szczególności przez pracowników. Mowa m.in. o:

  1. Wynagrodzeniu za przestój,
  2. Dodatkach za pracę w nocy,
  3. Odprawach pieniężnych,
  4. Odszkodowaniach za naruszenie zasad równego traktowania,
  5. Odszkodowaniach z tytułu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę na skutek stosowania mobbingu,
  6. Podstawie wymiaru zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa,
  7. Wysokości mandatów karno – skarbowych.

Więcej na ten temat w artykule ,, Płaca minimalna: dlaczego jest taka ważna i na co wpływa? Tłumaczymy”.

 

Kiedy rozporządzenie w Dzienniku Ustaw?

Dopóki rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia minimalnego nie trafi do Dziennika Ustaw, dopóty nie możemy być pewni jej wysokości w 2023 roku. Kiedy zatem zostanie opublikowany ostateczny akt prawny?

Jak informuje MR ,, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa Radzie Ministrów propozycję płacy minimalnej. Rada ustosunkowuje się do niej. Jeśli propozycja zostaje przyjęta, konsultuje ją Rada Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. RDS do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów”.

 

Oznacza to, że ostateczne rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia minimalnego zostanie wydane najpóźniej 15 września.

Płaca minimalnaWynagrodzeniaHOT