Kara za niezarejestrowane umowy o dzieło w ZUS

Ewelina Czechowicz

Od początku 2021 r. mamy obowiązek rejestrowania w ZUS umów o dzieło. Na zgłoszenie umowy przedsiębiorca ma 7 dni. Jeśli nie wywiąże się w terminie z tego obowiązku, grożą mu kary. Ile wynosi kara za brak rejestracji umowy o dzieło w terminie?

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych wprowadziła nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19, która weszła w życie 31 marca 2020 r. Zmieniła ona m.in. przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (zwanej ustawą systemową), dodając ust. 17 do art. 36 ustawy. Na podstawie art. 36 ust.17 ustawy systemowej płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło ma obowiązek poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. 

Kara za niezarejestrowanie umowy w ZUS

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych daje też możliwość nałożenia kary grzywny na osoby, które w terminie nie zarejestrują umów o dzieło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Zawarleś umowę o dzieło, będziesz musiał ją zgłosić do ZUS

Kara za brak rejestracji umowy o dzieło
Źródło: shutterstock.com

Umowy z 2020 r. nie podlegają rejestracji

Co ważne dla przedsiębiorców, należy do ZUS zgłaszać umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. Te które zostały zawarte wcześniej nie podlegają rejestracji. 

Kto musi dokonać zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS? 

Umowy rejestrować muszą wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS, jako płatnik składek czy też nie. Należy zgłaszać umowy zawarte zarówno w formie pisemnej jak i te, które zostały zawarte w formie ustnej. W przypadku, gdy są zawierane umowy o dzieło w sposób cykliczny z tą samą osobą, każdą umowę z osobna - a nie tylko pierwszą - należy zgłasić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Zgłoszenia umowy o dzieło należy dokonać na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Od 1 stycznia 2021 r. można go złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Czas na rejestrację umowy wynosi 7 dni od jej zawarcia.

» Obowiązek zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS na nowym druku RUD

Ile wynosi kara za nieterminowe zarejestrowanie umowy o dzieło?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam kary nie nakłada, ale może wystąpić z wnioskiem o ukaranie do sądu. Wówczas sąd może nałożyć karę do 5000 zł. W przypadku natomiast kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna, że umowa o dzieło zawarta została z naruszeniem przepisów, to może ją przekształcić w umowę zlecenie i zażądać od płatnika zapłaty zaległych składek.

ZUSKoronawirus w PolsceFormy zatrudnienia