Jakie skutki dla przedsiębiorców przyniesie brexit?

Gazeta Podatkowa

Mianem brexitu określany jest proces opuszczania przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, zapoczątkowany przez referendum w czerwcu 2016 r. Od nowego roku zmienią się zasady współpracy handlowej z Wielką Brytanią. Jak wpłynie to na polską wymianę gospodarczą? Na jakie zmiany muszą przygotować się polscy przedsiębiorcy?

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską w dniu 1 lutego 2020 r. po zawarciu przez obie strony Umowy o wystąpieniu. W tym momencie stała się tzw. państwem trzecim. Obowiązujący od 1 lutego br. okres przejściowy w relacjach Unia Europejska - Wielka Brytania to czas, w którym Wielka Brytania nadal traktowana jest jako państwo członkowskie z zachowaniem zasadniczo wszelkich praw i obowiązków. Okres ten upływa w dniu 31 grudnia 2020 r. i od nowego roku Wielka Brytania znajdzie się poza jednolitym rynkiem i unią celną UE.

Nowa rzeczywistość dla polskich firm

Od nowego roku każda firma, niezależnie od wielkości, która prowadzi wymianę handlową z Wielką Brytanią, będzie podlegać szeregowi nowych formalności celnych i nowym wymogom regulacyjnym i administracyjnym. Zmiany obejmą każdego przedsiębiorcę, który:

 • sprzedaje towary do Wielkiej Brytanii lub
   
 • świadczy usługi na rzecz podmiotów brytyjskich lub
   
 • kupuje towary z Wielkiej Brytanii lub
   
 • korzysta z usług świadczonych przez podmioty brytyjskie lub
   
 • dokonuje przemieszczania towarów przez terytorium Wielkiej Brytanii lub
   
 • wykorzystuje materiały i towary pochodzące z Wielkiej Brytanii w wymianie handlowej z krajami partnerskimi UE w ramach systemów preferencyjnych.

Świadectwa, zezwolenia i kontrole

Od nowego roku państwa Unii Europejskiej i Wielka Brytania będą stanowiły dwa odrębne obszary regulacyjne i prawne. W praktyce oznacza to, że wszystkie produkty wywożone z UE do Wielkiej Brytanii będą musiały spełniać wymagania określone w przepisach i normach brytyjskich. Poza tym będą one podlegać wszelkim stosownym kontrolom, których celem jest przestrzeganie uregulowań dotyczących przywozu. To samo dotyczy produktów przywożonych do państw członkowskich z Wielkiej Brytanii. One będą musiały być zgodne z przepisami i normami unijnymi oraz będą podlegać wszelkim stosownym kontrolom celem przestrzegania uregulowań dotyczących m.in. bezpieczeństwa, zdrowia oraz środowiska.

Formalności celne

Po 31 grudnia 2020 r. obrót towarowy z Wielką Brytanią zostanie objęty formalnościami celnymi. Zatem przedsiębiorcy, którzy będą chcieli prowadzić taką wymianę, będą musieli dopełnić formalności m.in. w zakresie uzyskania numeru EORI. Polscy przedsiębiorcy, którzy będą chcieli prowadzić wymianę handlową z przedsiębiorcami brytyjskimi, powinni taki numer uzyskać w Polsce. Jest on niezbędny przy składaniu zgłoszeń i deklaracji celnych oraz dokonywaniu wszelkich innych formalności przed organami celnymi. Numer ten nadawany jest w kraju siedziby przedsiębiorcy i należy go posiadać przed dokonaniem pierwszej czynności przed organami celnymi. Jak czytamy w wyjaśnieniach zamieszczonych na internetowej stronie Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (puesc.gov.p): "(…) Z dniem 1 stycznia 2021 roku numery EORI nadane w Wielkiej Brytanii (rozpoczynające się literami GB) zostaną unieważnione. Podmioty posiadające taki numer, zamierzające dalej prowadzić działalność podlegającą formalnościom celnym, muszą uzyskać nowy numer EORI w jednym z państw członkowskich UE (…)".

Polski przedsiębiorca chcący uzyskać numer EORI powinien na PUESC www.puesc.gov.pl. złożyć wniosek dostępny w ramach usługi e-Klient:

 • jeżeli nie jest zarejestrowany w usłudze e-Klient - powinien założyć konto na PUESC, złożyć wniosek o rejestrację osoby fizycznej, następnie złożyć wniosek o rejestrację podmiotu (w którym to wniosku w polu "Obszar działania", należy wybrać "cło" oraz zaznaczyć, że wniosek dotyczy uzyskania numeru EORI) oraz zarejestrować reprezentację,
   
 • jeżeli jest już zarejestrowany, ale nie posiada numeru EORI - powinien złożyć wniosek o aktualizację danych rejestracyjnych, wybierając "cło" w polu "Obszar działania" oraz zaznaczając, że wniosek dotyczy uzyskania numeru EORI.

Można mieć tylko jeden numer EORI w całej UE. Jeżeli przedsiębiorca uzyskał już numer EORI w innym państwie członkowskim, nie może się o niego ubiegać w Polsce.

Ważne wskazówki dla przedsiębiorców związane z brexitem

»Sprowadzając towar z Wielkiej Brytanii do UE trzeba zadbać o uzyskanie certyfikatu od jednostki notyfikowanej UE, jeżeli taka certyfikacja jest wymagana na mocy prawodawstwa UE dotyczącego danego produktu.
»Przy eksporcie towarów z UE do Wielkiej Brytanii należy uzyskać certyfikat odpowiedniej jednostki z Wielkiej Brytanii.
»Importując towary z Wielkiej Brytanii lub produkując towary, które uzyskały certyfikat jednostki notyfikowanej mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii, trzeba przenieść certyfikaty i zezwolenia wydane przez urząd lub organ z siedzibą w Wielkiej Brytanii do urzędu lub organu z siedzibą w UE lub wystąpić o nowe certyfikaty czy pozwolenia.
»Należy dopilnować, by produkty wprowadzane do obrotu w UE były prawidłowo oznakowane i etykietowane i dostosować w razie potrzeby etykiety produktów.
»W zakresie wymogów dotyczących etykietowania trzeba śledzić bieżące regulacje Wielkiej Brytanii, np. w zakresie żywności dostępne na stronie brytyjskiego rządu www.food.gov.uk, www.hse.gov.uk oraz na stronie rządowej Wielkiej Brytanii www.gov.uk.
»Trzeba posiadać odpowiednie zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu towarów poza terytorium UE.

 

Etapy wdrażania kontroli granicznej w związku z brexitem:
Od stycznia
2021 r.
-przedsiębiorcy importujący (do Wielkiej Brytanii) towary standardowe wszystkich kategorii, od odzieży po sprzęt elektroniczny, będą musieli przygotować się na podstawowe wymagania celne, takie jak prowadzenie wystarczającej dokumentacji dotyczącej importowanych towarów, jednak będą mieli do sześciu miesięcy na wypełnienie i złożenie zgłoszeń celnych. Płatność należności celnych będzie można odroczyć do momentu złożenia zgłoszenia celnego,
-towary wrażliwe, takie jak alkohol, tytoń i wyroby tytoniowe, czy produkty toksyczne i substancje chemiczne będą objęte pełną kontrolą celną,
-przedsiębiorcy będą musieli wziąć pod uwagę sposób rozliczania podatku VAT od towarów importowanych,
-w miejscach przeznaczenia lub w innych zatwierdzonych miejscach prowadzone będą również kontrole fizyczne żywych zwierząt i roślin "wysokiego ryzyka".
Od kwietnia
2021 r.
-wszystkie importowane produkty pochodzenia zwierzęcego np. mięso, karma dla zwierząt domowych, miód, mleko lub produkty jajeczne oraz wszystkie rośliny i produkty roślinne będą również wymagać uprzedniego zgłoszenia i odpowiedniej dokumentacji (sanitarnej/zdrowotnej).
Od lipca 2021 r.
-przedsiębiorcy przewożący wszelkie towary będą musieli składać zgłoszenia w punkcie przywozu i płacić odpowiednie należności: wymagane będą pełne zgłoszenia bezpieczeństwa,
-w przypadku towarów objętych SPS (kontrolą sanitarną i fitosanitarną) nastąpi zwiększenie kontroli fizycznych i pobór próbek: kontrole zwierząt, roślin, produktów roślinnych i zwierzęcych będą od tego czasu realizowane w odpowiednio przystosowanych punktach kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii.


autor: Kinga Romas
Gazeta Podatkowa nr 104 (1770) z dnia 2020-12-28

Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Inne podatkiWNT i WDTVATCIT