Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Faktury do paragonu - szykują się zmiany w przepisach. Paragon dla przedsiębiorcy

Piotr Szulczewski 11.06.2019 08:05 (aktualizacja: )

Jeśli w chwili drukowania paragonu przedsiębiorca nie zadba o podanie i wpisanie na nim numeru NIP, nie otrzyma faktury. Paragon, czy to z numerem NIP, czy bez niego, nie stanie się dowodem księgowym, nie pozwoli na odliczenie VAT i rozliczenie kosztu zakupu.

» Kasa fiskalna w telefonie? Projekt nowych przepisów prawie gotowy

Od 1 września 2019 r.* przedsiębiorcy będą zmuszeni przekazywać informacje o wystawieniu im faktury znacznie wcześniej. Obecna praktyka pobierania paragonu przy kasie i przejścia z nim do punktu obsługi klienta, gdzie wystawiana jest faktura i zwracany paragon - będzie musiała zostać zmieniona. Wystawiający faktury i paragony będą musieli zmienić procedury wewnętrzne i w czytelny sposób powiadomić kupujących.

Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów jednak od 1 stycznia 2020 r.

Podkreślić należy, że zarówno obecnie, jak i po 1 września zasadą jest dokumentowanie transakcji pomiędzy podatnikami za pomocą faktur VAT. Projektowane regulacje nie ograniczają prawa do wystawienia faktury, lecz regulują szczegółowo kwestie dokumentowania transakcji, które zostały uprzednio zewidencjonowane.

» Składki ZUS 2020: będzie spora podwyżka dla przedsiębiorców

Zgodnie z nowymi zasadami, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadku dokonania transakcji zaewidencjonowanej na kasie nie ma możliwości wystawienia do tego paragonu faktury.

Należy również zauważyć, że podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar lub usługa nabyta na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT.

Jednak co istotne wydaje się, że mimo takiemu stanowisku Ministerstwa Finansów przepisy nie zabraniają, aby korekta paragonu do zera lub jego anulowanie nie były w ogóle możliwe. Powinny one stać się praktycznym rozwiązaniem dla osób, które zapomniały podać danych przedsiębiorstwa w chwili zakupu. Osoba fizyczna – konsument, może towar zwrócić (korekta do zera) lub nie dokonać w ogóle transakcji (anulowanie), to po takiej sytuacji będzie mógł transakcji dokonać przedsiębiorca, który kupi dokładnie ten sam towar. Kwestią jest jednak odpowiednie wytłumaczenie takiej sytuacji (zwrot – korekta wynika z faktu rozmyślenia się co do towaru/usługi przez konsumenta).

Sprzedawcy z kasami fiskalnymi bez możliwości wpisania numeru NIP

W sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru identyfikującego na paragonie, nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik – w takiej sytuacji sprzedawca nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić fakturę. Proponowana zmiana przepisów nie będzie zatem skutkowała koniecznością wymiany kas rejestrujących przez podatników, natomiast konieczna może się okazać zmiana procedur stosowanych przez podatników.

Procedura zgodnie z którą nabywca, który w związku z prowadzoną działalnością chce otrzymać fakturę, powinien poinformować o tym sprzedawcę w momencie dokonywania zakupów, tak żeby sprzedawca nie zarejestrował sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, tylko wystawił fakturę, jest w pełnej zgodzie z przepisami ustawy o VAT. Za pomocą kas rejestrujących ewidencjonuje się bowiem wyłącznie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Kary za wystawienie faktury do paragonu oraz za posługiwanie się taką fakturą

Przewidziane zostały dwa rodzaje kar za niepodporządkowanie się nowym przepisom.

Po pierwsze, w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z ich naruszeniem, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Po drugie, karze podlega druga strona transakcji (nabywca) - w przypadku ujęcia w ewidencji wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Obu sankcji nie należy łączyć z dodatkowym zobowiązaniem podatkowym określonym w art. 112b i 112c ustawy o VAT, gdyż jest ona stosowana w innej sytuacji i jest w inny sposób naliczana. Wprowadzana sankcja dotyczy konkretnych transakcji objętej konkretną nieprawidłowością, natomiast sankcja w art. 112b i 112c ustawy o VAT wiąże się z zaniżeniem lub też zawyżeniem pewnych kwot w składanych deklaracjach VAT i nie odnosi się do konkretnej transakcji. Sankcje mogą zatem wystąpić obok siebie, podwoić się. Natomiast w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego za czynności wystawienia faktury do paragonu lub zaewidencjonowania takiej faktury nie ustala się.

Termin wejścia w życie, dotychczasowe transakcje a nowe regulacje prawne

 

Pocieszające pozostaje, że o ile nowe przepisy wejdą w życie od 1 września 2019 r., to nie będą miały zastosowania w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.

FakturaKasy fiskalneHOTZmiany w VAT