Dofinansowanie dla przedsiębiorstw energochłonnych - kto i kiedy skorzysta ze wsparcia?

Redakcja PIT.pl

Jak przedsiębiorcy mają sobie radzić z rosnącymi cenami energii i gazu? Na jaki dopłaty mogą liczyć, z jakich programów i wsparcia mogą skorzystać, wyjaśnia dla PIT.pl ekspert — Aleksandra Tomczyk z kancelarii Graś i Wspólnicy

Od połowy 2021 r. mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem cen surowców energetycznych. Źródłem tej pędzącej machiny początkowo była konfrontacyjna polityka handlowa Rosji, a następnie agresja tego kraju na Ukrainę. Co spowodowało zdecydowaną reakcję państw Unii Europejskiej, w tym również Polski jako kraju członkowskiego w postaci embarg i ograniczeń importu jak i środki odwetowe zastosowane przez Rosję.  Okoliczności te spowodowały ograniczenie importu paliw kopalnych i gazu ziemnego do państw europejskich, co z kolei miało bezpośrednie przełożone na wzrost ich cen. Polska nie pozostaje wyjątkiem, możemy zaobserwować wzrost cen energii elektrycznej oraz gazu względem tych z 2021 r. zarówno na płaszczyźnie domowych gospodarstw jak i przedsiębiorstw energochłonnych,  które poniosły niejako odpowiedzialność za sytuację geopolityczną na świecie.

Znaczny wzrost cen energii elektrycznej oraz gazu

Na Towarowej Giełdzie Energii średnia cena gazu ziemnego w lipcu 2022 r. wyniosła 824,4 zł/MWh i była o aż 380 % wyższa niż rok wcześniej.  Energia kosztowała w tym samym miesiącu 1 125,94 zł/MWh, czyli o 198 % więcej niż rok wcześniej. Oznacza to w znacznym stopniu wzrost kosztów produkcji dla przedsiębiorstw przemysłowych, co niewątpliwie wpływa na ich rentowność, już w tym momencie część przedsiębiorstw musiała w znacznym stopniu ograniczyć produkcję. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw, często zapewniających pracę na lokalnym rynku, obecna sytuacja może być potężnym zagrożeniem dla wielu tysięcy miejsc pracy.

Dofinansowanie dla przedsiebiorstw energochłonnych

Źródło: Shutterstock

Program dofinansowań dla przedsiębiorstw

Mając na uwadze dynamiczną sytuację geopolityczną, zostały podjęte kroki, aby zapobiec
i zniwelować w jakimś stopniu skutki zaistniałych zdarzeń. Został przygotowany program pn.: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, na podstawie którego mają być wypłacane środki przedsiębiorcom.

Co oferuje program? Na jaką wysokość dopłat mogą liczyć przedsiębiorcy?

Program oferuje bezzwrotną pomoc, którą mogą uzyskać przedsiębiorcy energochłonni, zarówno w zakresie pomocy podstawowej jak i zwiększonej. Zgodnie z udostępnionymi informacjami, wysokość pomocy obliczana będzie na podstawie kosztów poniesionych na zakup gazu i energii elektrycznej. Pomoc może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, rozumianych jako koszt wzrostu cen w 2023 r. powyżej 150% średniej ceny płaconej przez przedsiębiorcę w 2021 r.

•          Pomoc podstawowa:

Program przewiduje wsparcie podstawowe, gdzie przedsiębiorca i jego przedsiębiorstwa powiązane, tj. grupa kapitałowa zarejestrowana w Polsce mogą otrzymać maksymalnie 4 mln euro pomocy podstawowej. Do limitu wlicza się pomoc otrzymaną na podstawie poprzedniego programu dotyczącego wzrostu cen w 2022 r.

 

•          Pomoc zwiększona:

W przypadku przedsiębiorców prowadzących wybrane rodzaje działalności określone w Programie, których wskaźnik EBITDA w okresie kwalifikowanym (2023 r.) nie był wyższy niż 60% wartości tego wskaźnika w okresie referencyjnym (2021 r.) albo którzy zanotowali ujemny wskaźnik EBITDA wysokość wsparcia może być wyższa. Przedsiębiorcy uzyskujący takie wyższe wsparcie będą musieli przedstawić również plan zmniejszenia energochłonności przedsiębiorstwa.

Program w dniu 8 sierpnia 2023 r. został przyjęty przez rząd, teraz oczekujemy na ogłoszenie naboru wniosków przez operatora programu, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Jaka pomoc została przyznana w poprzedniej edycji?

We wcześniejszej edycji dofinansowanie uzyskało 208 przedsiębiorców, do których trafiła kwota 2 mld 409 mln zł.

Największymi beneficjentami poprzedniego programu była spółka z branży nawozowo – chemicznej, która dla grup kapitałowych uzyskała maksymalną łączną pomoc w wysokości 234,2 mln zł.

Natomiast firmą z najniższą przyznaną kwotą wsparcia, która wynosi zaledwie 3,6 tys. zł, jest firma zajmująca się produkcją perlitu (kruszyw z minerałów wulkanicznych).

Jaki przedsiębiorca może liczyć na wsparcie?

Program skierowany jest do przedsiębiorstw energochłonnych, przez co należy rozumieć przedsiębiorcę, którego koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% jego wartości produkcji w 2021 r., a także uzyskuje on większość przychodu lub wartości produkcji z działalności w jednej, lub wielu podklasach PKD zawartych w sekcjach B i C.

Co nowego w kolejnej edycji programu?

W porównaniu do pierwszej edycji programu (styczeń 2023 r.) obecny program przewiduje łagodniejsze warunki jej uzyskania, np. nie ma ograniczenia co do konkretnych rodzajów działalności – istotne jest, żeby większość przychodu była uzyskiwana z działalności wskazanych w sekcjach B i C PKD, czyli działalności w szeroko rozumianej produkcji.

W praktyce więc znacząco rozszerzono krąg beneficjentów. Zgodnie z prognozami ministerstwa, na dofinansowanie może liczyć ok. 3 000 przedsiębiorstw.

Wizja uzyskania dofinansowania kreuje się dość pozytywnie. Oczywiście, każdy kij ma dwa końce, tak i w tym przypadku. Program przewiduje kilka wymagań, które musi spełnić przedsiębiorca. To na nim scedowany jest ciężar analizy danych i przygotowania odpowiednich zaświadczeń, oświadczeń czy sprawozdań.

Jakie wymagania formalne należy spełnić?

Aby ubiegać się o pomoc, należy skierować wniosek, w którym wskazuje się m.in.: oznaczenie okresu wnioskowanego, wysokość i sposób obliczenia kosztów kwalifikowanych, oświadczenie o spełnieniu warunków jak i świadomości, że złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poddanie się kontroli w zakresie wysokości otrzymanej pomocy.

Do wniosku należy również dołączyć dokumenty, m.in.: zaświadczenie o niezaleganiu w zapłacie podatków czy składek, sprawozdanie beneficjenta przedstawiającego przyjęte założenia, wykorzystane dowody oraz dokonane obliczenia w zakresie poniesionych kosztów zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego, a także dowody spełnienia warunków i kryteriów udzielenia pomocy oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej, które będą podlegać weryfikacji przez Operatora Programu.

Jak złożyć wniosek?

Żeby złożyć wniosek, należy dysponować podpisem kwalifikowanym, gdyż wnioski będą kierowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przedsiębiorcy muszą złożyć wnioski w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru. Z uwagi na dość krótki termin na złożenie wniosku wraz z wymaganą przepisami dokumentacją, przedsiębiorcy mają nie lada wyzwanie przed sobą, gdyż w zasadzie cały proces skompletowania danych i dokumentacji został na nich przełożony. Operator programu jedynie weryfikuje poprawność złożonych wniosków.

W razie konieczności uzupełnienia braków formalnych, w ślad za poprzednią edycją, jest przewidziany 3 - dniowy termin. To niezwykle krótki czas na uzupełnienie braków formalnych. W obrocie zarówno, w postępowaniu cywilnym jak i administracyjnym dominuje termin 7 – dniowy, który w miarę możliwości pozwala na skuteczne uzupełnienie braków. Jednak biorąc pod uwagę jeszcze trwający sezon wakacyjny, uzupełnienie braków w terminie 3 dni może być niezwykle utrudnione.

Czy można już złożyć wniosek?

Nabór najprawdopodobniej zostanie ogłoszony w II połowie sierpnia br. przez Operatora programu i wtedy też przedsiębiorcy uzyskają dość szczegółowe i konkretne  informacje co do sposobu i wymagań procesu naboru wniosków o dofinansowanie. Jednak warto już w tym momencie kompletować dane, informacje jak i dokumenty na podstawie dostępnych komunikatów ministerstwa.

Jak widać, program dofinansowań dla przedsiębiorstw energochłonnych daje nadzieję na, chociażby częściową rekompensatę poniesionych kosztów z uwagi na niezależny od przedsiębiorców wzrost cen energii elektrycznej i gazu.

 

Odzyskanie kosztów pozwoli nie tylko zachować ciągłość produkcji, nie narażając się przy tym na straty, bez konieczności zawieszenia działalności, ale co za tym idzie, utrzymanie miejsc pracy wielu tysięcy osób. Pozostaje wierzyć, że zapewnienia wskazane przez Ministerstwo zostaną wypełnione, gdyż brzmią one obiecująco.

Autor: Aleksandra Tomczyk, kancelaria Graś i Wspólnicy

PrzychodyKoszty