Dodatkowe wolne na poszukiwanie pracy. Komu przysługuje i na jakich zasadach?

Iwona Maczalska

Pracownik, który rozstaje się ze swoim pracodawcą, w okresie wypowiedzenia umowy o pracę może zawnioskować o udzielenie dnia wolnego na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Kto może skorzystać z tego prawa i ile dodatkowego wolnego można zyskać?

» Wypowiedzenie umowy o pracę, co warto wiedzieć

Wielu pracowników odczuło negatywne skutki pandemii. Związane były one często z rozwiązaniem umowy o pracę. Rozstając się jednak z pracodawcą warto pamiętać o przysługujących pracownikowi prawach. Mowa m.in. o dniach wolnych na poszukiwanie nowe pracy.

» Tryby rozwiązania umowy o pracę

2 lub 3 dni wolne na poszukiwanie pracy

Zasady korzystania z dodatkowego wolnego często budzą wątpliwości. Wychodząc naprzeciw pracownikom Państwa Inspekcja Pracy wyjaśnia, komu i na jakich zasadach przysługuje dodatkowe wolne. Jak informuje PiP liczba dni, z których może skorzystać pracownik, uzależniona jest od okresu wypowiedzenia. W związku z tym wymiar dodatkowego wolnego na poszukiwanie pracy wynosi:

  1. 2 dni – w przypadku dwutygodniowego i miesięcznego wypowiedzenia,
  2. 3 dni – w przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wolne na poszukiwanie pracy

Źródło: twitter.com/pipgip

Dodatkowe wolne - ważne kto rozwiązuje umowę o pracę

Nie zawsze pracowik może skorzystać z dnia wolnego na poszukiwanie pracy. Są bowiem sytuacje, które wykluczają tą możliwość. Chodzi m.in. o sposób rozwiązania umowy o pracę. Zwolnienie na poszukiwanie pracy przysługuje  bowiem wyłącznie w sytuacji, gdy wypowiedzenia umowy dokonał pracodawca. Jeżeli o rozwiązaniu umowy zadecydował pracownik, nie może on liczyć na uzyskanie dodatkowego wolnego na poszukiwanie pracy.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy tylko na podstawie wniosku

Aby pracownik mógł skorzystać z dodatkowego wolnego na poszukiwanie pracy, musi on wystąpić z wnioskiem do pracodawcy. Decyzje o udzieleniu zwolnienia podejmuje sam pracodawca. Należy jednak zaznaczyć, że wolne to ma charakter celowy, zatem powinno być ono wykorzystane wyłącznie w celu poszukiwania nowego zatrudnienia. 

Za wolne na poszukiwanie pracy trzeba zapłacić

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas poszukiwania pracy. Wysokość i zasady wypłaty honorarium za czas niewykonywania pracy reguluje §5 rozporządzenia MPiPS z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy. Zgodnie z nim ,,przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop z tym, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się  z miesiąca, w którym przypadało zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy’’.

UrlopFormy zatrudnieniaKodeks pracy