Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Do kogo trafi PIT-11 za 2018 r.? Nowe pozycje na informacji PIT-11

Piotr Szulczewski

Znacząco zmodyfikowane zostały grupy podatników, które w 2019 roku otrzymają informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, czyli PIT-11. Ministerstwo Finansów koncentruje swoją uwagę na informacjach zawartych w PIT-11, a nie jak miało to miejsce do tej pory – na danych z dwóch informacji PIT-11 i PIT-8C. 

W związku w prowadzeniem usługi Twój e-PIT Ministerstwo Finansów musiało ustalić, która z informacji podatkowych przejmie rolę decydującą w informowaniu organy podatkowe o tym, jakie kwoty wykazywane będą na PIT-37 oraz na PIT-38. Ostatecznie zatem informacja PIT-8C, która dotychczas informowała o przychodach z innych źródeł oraz przychodach z e stypendiów studenckich, stanie się wyłącznie drukiem z danymi obejmującymi przychody z kapitałów pieniężnych. Na PIT-11 za 2018 znajdzie się natomiast znacznie więcej danych, niż za 2018 r. Co więcej – wszystkie one trafić będą mogły bezpośrednio do deklaracji PIT-37.

W PIT-11 znajdzie się nowa:

  • część f - informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy,
  • część g - informacja o przychodach zwolnionych od podatku oraz o załączniku PIT-R.

W obu przypadkach części tych nie wypełnia płatnik, lecz niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – obowiązani do wypłaty świadczeń bez obowiązku obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczek na podatek za osoby zatrudnione.

Niezmienioną pozostanie część E, na której wpisywane są kwoty przychodu, kosztów i zaliczek rozliczanych przez płatników (czyli przez podmioty obowiązane do rozliczeń zaliczek na podatek za zatrudnionych.

Taka konstrukcja pozwala automatycznie „przenieść” w usłudze Twój e-PIT wszystkie dane z nowego PIT-11 do PIT-37 podatnika.

Stypendia deklarowane inaczej niż przed rokiem

Warto zwrócić uwagę, że w części G deklaracja stypendiów studenckich obejmie wyłącznie kwoty kwotę do wysokości limitu zwolnienia podatkowego, czyli nie przekraczającą 3800 zł. Nadwyżka, czyli kwota podlegająca opodatkowaniu wykazana będzie w PIT-11 w innych źródłach przychodów. Jeszcze rok temu PIT-8C, na którym rozliczane były te przychody, wskazywał w osobnej części trzy niezależne kwoty – kwotę zwolnioną, kwotę nadwyżki ponad kwotę zwolnioną oraz kwotę wypłaconego w całym roku świadczenia stypendium.

Zmienia się forma i nazwa PIT-8C

W konsekwencji, PIT-8C zmienia nazwę i będzie wyłącznie informacją o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Znaleźć w niej będzie można wyłącznie przychody kapitałowe, obejmujące:

  • odpłatne zbycie papierów wartościowych,
  • realizację praw wynikających z papierów wartościowych,
  • odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających,
  • odpłatne zbycie niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) w spółkach,
  • objęcie udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Od rozliczenia za 2018 rok PIT-37 nie tylko informacją o przychodach rozliczanych przez płatników

Zmienia się rola deklaracji PIT-37. Trafią na nią od 2018 r. nie tylko przychody rozliczane przez płatników ale również przez osoby, które powinny były wypłacać świadczenie z pominięciem obliczenia zaliczki na podatek. Taka sytuacja dotyczy np. osób z umową uaktywniającą (nianie), czy pracujących u rolników na podstawie umowy o pracach sezonowych w rolnictwie. W ich przypadkach płatnik miał bowiem obowiązek wystawić informację PIT-11 za 2018 ze wskazaniem kwoty przychodów, za które podatek płaci osobiście zatrudniony. Ta sama sytuacja dotyczyć będzie osób, którym zasiłki z ZUS z tytułu umów o pracę oraz z umów cywilnoprawnych wypłacał zakład pracy (do tej pory zasiłki wypłacane bez rozliczenia zaliczki na podatek z umów cywilnoprawnych trafiały na PIT-36, gdyż wypłacane były nie przez płatników lecz przez tzw. inne podmioty obowiązane do sporządzenia imiennej informacji o wysokości dochodów/przychodów).

PIT-11Płatnik PITHOT