Będzie szersze grono uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Ewelina Czechowicz

Sejm uchwalił zmiany w zwolnieniu od spadków i darowizn dla wychowanków rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i opiekunów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W czwartek 17 września 2020 r. Sejm przyjął ustawę, który poszerza krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Do zwolnienia mieliby mieć prawo m.in. wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Będzie szersze grono uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Źródło: shutterstock.com

Parlamentarzyści przyjęli zmianę, która poszerza grono uprawnionych do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 1813) w art. 14 po ust. 4 miałby, zostać dodany art. 4 a w brzmieniu:

„4a. Za zstępnych w rozumieniu ustawy uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.”.

Podczas dyskusji w Sejmie, która miała miejsce w środę 16 września 2020 r. posłowie ocenili projektowaną zmianę jako słuszną i oczywistą.

Poseł PIS Tomasz Cymański podziękował autorom projektu: "O ile ze zwolnienia ze spadku korzystają zstępni, najbliższa rodzina, o tyle osoby, których los doświadczył w sposób szczególny powinny być w pierwszej kolejności tym objęte" - mówił.

Maciej Konieczny (Lewica) wskazał, że proponowana zmiana w ustawie zwalniająca z podatku od spadków i darowizn osoby tworzące rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka sprawi, że "państwo będzie dla ludzi". Według posła Koniecznego dotychczasowe rozwiązania są niesprawiedliwe:  "Dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka w świetle prawa spadkowego są obcymi sobie ludźmi. A tak nie jest i tę niesprawiedliwość trzeba naprawić" - podkreślił.

Autorzy projektu, który poparli posłowie w jego uzasadnieniu wskazali, że wysoce niesprawiedliwym społecznie jest fakt, gdy w przypadku przepisania przez rodzica zastępczego swojego dobytku w formie testamentu lub przekazania darowizny pieniężnej lub rzeczowej usamodzielnionemu czyli pełnoletniemu już wychowankowi jeszcze za życia opiekuna, były podopieczny musi odprowadzić podatek od spadków lub darowizn jako osoba obca należąca do III grupy podatkowej, więc w pełnej wysokości. Jednocześnie należy zaznaczyć, że dziecko adoptowane czy też pasierb nie podlegają temu obowiązkowi podatkowemu.

Twórcy projektu wskazują, że nowe przepisy przyczynią do poprawy sytuacji osób przebywających w zastępczej opiece rodzinnej, które wychowywane są w tej formie w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że  „Dziecko w rodzinnym domu dziecka czy rodzinie zastępczej w wielu przypadkach uważa swoich opiekunów za prawdziwych rodziców, a ich opiekunowie uważają je za własne dzieci już do końca życia”.

Za przyjęciem nowych regulacji opowiedziało się 452 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się czterech posłów.

Nowe rozwiązania obejmują rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.

Podatki od spadków i darowizn stanowią dochód jednostek samorządu terytorialnego, trudno jednak oszacować jak uszczuplenie daniny wpłynie na budżet gmin.  

Darowizna i spadek