Będzie nowe zwolnienie z ZUS i postojowe dla branży turystycznej. Ustawa uchwalona przez Sejm

Iwona Maczalska

Sejm uchwalił Tarczę antykryzysową dla branży turystycznej. Nowe przepisy zapewnią niektórym przedsiębiorcom turystycznym możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS w okresie od czerwca do sierpnia oraz ze świadczenia postojowego. Sprawdź, czy i Ty będziesz mógł skorzystać z nowych form pomocy.

» Zwolnienie z ZUS wydłużone o trzy miesiące i ponowna wypłata postojowego. MR zapowiada zmiany

Sejm uchwalił długo wyczekiwany pakiet wsparcia dla przedsiębiorców turystycznych. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – bo tak została nazwana, ma kosztować budżet ponad 850 milionów złotych.

Pakiet wsparcia turystyki - zwolnienie zus, postojowe

Źrodło: shutterstock.com

Kontynuacja zwolnienia z ZUS tylko dla niektórych grup działalności (PKD)

Jednym z kluczowych założeń ustawy antykryzysowej dla branży turystycznej jest wydłużenie okresu, w jakim przedsiębiorcy turystyczni będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ZUS. Chodzi o 3 miesiące – za czerwiec, lipiec oraz sierpień 2020 roku. Jak się jednak okazuje, zwolnienie to nie będzie przysługiwało wszystkim przedsiębiorcom. Skierowane będzie wyłącznie do działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodami: 49.39.Z (transport lądowy), 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn), 79.11.A (Agenci turystyczni), 79.90.A (piloci i przewodnicy), 82.30.Z (Organizacje targów, wystaw, kongresów), 90.01.Z (artyści), 90.02.Z, 93.29.A (Działalność wspomagająca organizację wydarzeń), 93.29.B (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Nowe warunki skorzystania ze zwolnienia z ZUS

Podobnie jak w przypadku wcześniejszego zwolnienia z ZUS – uldze podlegać będą składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych – jednak w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia. Projekt zawiera nowe warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca, by móc skorzystać ze zwolnienia. Są nimi:

  1. przedsiębiorca turystyczny będzie musiał być zgłoszony jako płatnik składek od dnia 31 maja 2020 roku,
  2. przychód z działalności przedsiębiorcy turystycznego uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania  tych składek, będzie musiał być niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Wszystkie należności z tytułu składek z okres czerwiec – sierpień, które zostały już opłacone, będą podlegały zwrotowi.

Wniosek o zwolnienie z ZUS tylko do 30 listopada 2020 roku

Projektowane przepisy wskazują konkretny termin, w jakim przedsiębiorca musi złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS za okres czerwiec - sierpień. Zgodnie z projektowanym art. 9 ust. 1a ,, Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ust. 8, należnych za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., zwany dalej "wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek" płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r."

Wniosek zawierać będzie oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (PKD) oraz oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Postojowe również dla działalności z kodami PKD 79.90.A

Pojawią się również dodatkowe warunki ubiegania się o świadczenie postojowe dla kolejnej grupy przedsiębiorców turystycznych. Mowa o agentach turystycznych. W myśl projektowanych przepisów, świadczenie postojowe będzie przysługiwało również w sytuacji, jeżeli na dzień złożenia wniosku:

  1. osoba prowadząca działalność gospodarczą, zawiesiła prowadzenie działalności  po dniu 31  sierpnia 2019 roku,
  2. działalność gospodarcza ma charakter sezonowy i w roku 2019 była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Dodatkowe świadczenie postojowe dla niektórych grup działalności

Jak wskazuje nowy art. 15zs(1) – osoby prowadzące działalność gospodarczą z kodami PKD: 49.39.Z 9 (transport lądowy), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń), 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach), 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń), 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa), które skorzystały ze świadczenia postojowego, będą mogły ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe. 

Jak można przeczytać w uzasaniedniu do projektu, dodatkowe świadczenie postojowe wynosić ma 2 080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) albo 1 300 zł (50% minimalnego wynagrodzenia gdy przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT). 
O dodatkowe świadczenie postojowe ubiegać się będzie można, jeżeli przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, będzie niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Zwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojoweKoronawirus w Polsce