Dodatkowe świadczenie postojowe z luką w prawie? Kryterium spadku przychodów trudne do spełnienia

Iwona Maczalska

Przepisy Tarczy antykryzysowej skierowane do branży turystycznej, zawierają przepisy umożliwiające skorzystanie m.in. z dodatkowego świadczenia postojowego. Jak się jednak okazuje, sformułowanie aktualnych przepisów może bardzo utrudnić, jak nie całkowicie uniemożliwić skorzystanie z tej formy pomocy.

Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił Tarczę antykryzysową dla branży turystycznej. Aktualnie ustawa ta trafiła do Senatu, który będzie nad nią pracował na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się we wrześniu. Oznacza to, że ustawa ta wejdzie w życie najwcześniej pod koniec września. Może to bardzo utrudnić przedsiębiorcom skorzystanie z dodatkowego świadczenia postojowego.

Dodatkowe świadczenie postojowe dla turystyki

Źródło: shutterstock.com

Brak możliwości wnioskowania o postojowe za czerwiec - lipiec?

Analizując nowe przepisy dotyczące dodatkowego świadczenia postojowego można odnieść wrażenie, że są one skierowane do bardzo wąskiej grupy przedsiębiorców. Nie dość, że mogą z nich skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy z określonymi kodami PKD, to sposób sformułowania przepisu dotyczącego wnioskowania o dodatkowe postojowe bardzo ogranicza grupę potencjalnych świadczeniobiorców. Dlaczego?

Jeżeli art. 15zs1  wejdzie w życie w aktualnej wersji i nie będzie obowiązywał z mocą wsteczną, przedsiębiorca turystyczny, który prawdopodobnie największego spadku przychodów doznał w okresie czerwiec – sierpień może zostać pozbawiony wnioskowania o postojowe za większość wspomnianych miesięcy. Jeżeli bowiem ustawa w obecnym kształcie wejdzie w życie we wrześniu i przedsiębiorca jeszcze w tym samym miesiącu złoży wniosek o postojowe – będzie musiał w wrześniowym wniosku oświadczyć, że uzyskał 80% spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku, a więc w sierpniu 2020 roku, w stosunku do sierpnia 2019 roku.

Jeżeli wniosek złoży dopiero w październiku – będzie musiał wziąć pod uwagę spadek przychodów w miesiącu wrześniu 2020 roku, w stosunku do września 2019 roku. Spadek ten musi osiągnąć co najmniej 80%.

Oznacza to, że przedsiębiorcy – o ile projektowane przepisy nie ulegną zmianie – zostaną pozbawieni wnioskowania o dodatkowe postojowe na podstawie spadku przychodów z najważniejszego dla turystyki okresu czerwiec – lipiec.

Z uwagi na to, że przepisy nie weszły jeszcze w życie, w bieżącym miesiącu (sierpniu), nie mają jeszcze możliwości wnioskowani o dodatkowe postojowe. Gdyby taka możliwość miała miejsce, wówczas przedsiębiorcy mogliby uwzględnić spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym, czyli w lipcu 2020 roku w stosunku do lipca 2019 r.

Dodatkowe świadczenie postojowe dla turystyki – spadek przychodów z roku 2019 i 2020

Całe zamieszanie wynika z brzmienia art. 15zs1   Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W myśl wspomnianego artykułu ,, Osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 pkt 1, prowadzącej, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. „

Przepis ten ogranicza możliwość uwzględnienia we wniosku o postojowe spadku przychodu z innego miesiąca, niżeli z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.  

Przykład 1 Wniosek o dodatkowe postojowe we wrześniu

Przedsiębiorca chce złożyć wniosek o dodatkowe postojowe we wrześniu. We wniosku przedsiębiorca będzie musiał oświadczyć, że doznał 80% spadku przychodów w sierpniu 2020 roku, w stosunku do sierpnia 2019 roku.

Przykład 1 Wniosek o dodatkowe postojowe w październiku

Przedsiębiorca chce złożyć wniosek o dodatkowe postojowe w październiku. We wniosku przedsiębiorca będzie musiał oświadczyć, że doznał 80% spadku przychodów we wrześniu 2020 roku, w stosunku do września 2019 roku.

 

Świadczenie postojoweKoronawirus w Polsce